Wist je dat als je wilt inzetten op duurzame inzetbaarheid er vanuit de overheid een subsidie beschikbaar is gesteld voor jou als MKB-werkgever? De zogenaamde SLIM-regeling. Hiermee wil de overheid je stimuleren om de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van jouw werknemers te optimaliseren. En daar pluk jij uiteindelijk de vruchten van nu is gebleken dat, als je investeert in duurzame inzetbaarheid, werknemers meer plezier hebben in hun werk, minder vaak ziek zijn en een hogere productiviteit leveren. 

Je kunt de SLIM-subsidie van 1 t/m 31 maart 2023 aanvragen

Een subsidieaanvraag kan twee keer per jaar ingediend worden. Voor jou als MKB-werkgever geldt dat jaarlijks een aanvraag gedaan kan worden in maart en september. De eerstvolgende aanvraagperiode loopt van 1 t/m 31 maart 2023. 

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de SLIM-subsidie?

Onderstaande vier activiteiten komen op basis van de SLIM-regeling voor subsidie in aanmerking:

  1. de doorlichting van jouw onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van jouw werknemers;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die jouw werknemers stimuleert hun kennis verder te ontwikkelen;
  4. het bieden van praktijkleerplaatsen.

Wil je meer weten over de activiteiten die vallen onder sub 1, de doorlichting van uw onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan? Lees dan het artikel: De SLIM-subsidie is zo gek nog niet! of bekijk het webinar, dat wij in samenwerking met Margriet Glas maakten: 'Duurzame inzetbaarheid van werknemers. Deel 2: De vermogensmonitor en subsidie' . Margriet Glas is een adviseur duurzame inzetbaarheid en mediator bij DIT Perspectief en wij werken veel met haar samen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

Let op: het webinar is in augustus 2020 opgenomen. Margriet noemt in haar webinar dan ook de aanvraagperiode voor 2020.

bekijk de twee webinars

Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Welke kosten kun je opvoeren en wat is de hoogte van de subsidie voor het MKB?

Voor de activiteiten genoemd onder 1, 2 en 3 geldt dat de directe loonkosten van jouw bij het project betrokken medewerkers én de externe kosten voor de uitvoering van het project subsidiabel zijn.

Een subsidie wordt verstrekt voor de kosten van een externe adviseur en voor de loonkosten van de werknemers die het project begeleiden (denk aan beleidsmedewerkers of het instructiepersoneel). Let op: er wordt geen subsidie verleend voor de loonkosten van de deelnemers aan de activiteiten en de daadwerkelijke opleidingskosten.

Voor het vaststellen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het feit dat de kosten 15% hoger zijn in verband met gemaakte indirecte kosten.

Voor activiteit 4 geldt dat een tegemoetkoming wordt verstrekt naar rato van het aantal weken dat een leerling binnen jouw bedrijf aanwezig is. Er geldt per leerling een maximum van € 2.700,= per jaar.

De subsidie die verstrekt wordt aan een MKB-onderneming per aanvraag is maximaal € 24.999,=. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 20.000,=. De subsidie bedraagt 60 tot 80% van de gemaakte kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Om subsidie aan te kunnen vragen, moeten jouw subsidiabele kosten minimaal € 5.000,= bedragen.

Wil je meer weten over de eigen investering? Lees het artikel 'De SLIM-subsidie is zo gek nog niet!' 

Wat moet je verder nog weten over de SLIM-subsidie?

  • Je moet je, voordat je jouw aanvraag indient, registeren als aanvrager. Dit kan vanaf twee weken voor de aanvraagperiode.
  • Hanteert de door jouw ingeschakelde deskundige een uurtarief dat hoger ligt dan € 125,= excl. BTW dan moet je of drie offertes meesturen of aantonen dat je een open aanbestedingsprocedure hebt gevolgd.
  • Voor de afhandeling van de aanvragen staat een tijdvak van achttien weken.
  • De activiteit moet uiterlijk binnen drie maanden na toekenning van de subsidie starten en moet binnen twaalf maanden afgerond zijn.
  • Voorschotten worden niet verleend. Pas na afloop van de activiteit kun je jouw einddeclaratie indienen.

Wil je weten of je voor jouw activiteiten de SLIM-subsidie kunt aanvragen of heb je hulp nodig bij de aanvraag?

Neem gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten van RWV. Wij adviseren je graag. Ook als je andere vragen hebt over de SLIM-regeling of de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers.