Deelname aan een pensioenregeling in een bedrijfstak kan verplicht zijn op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000).

Of u als werkgever gehouden bent deel te nemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is afhankelijk van de vraag of u en uw werknemer(s) onder de werkingssfeerbepaling van de verplichtstelling vallen.

Pensioenpremies verschuldigd

Luidt het antwoord op deze vraag bevestigend, dan bent u als werkgever wettelijk verplicht de statuten, reglementen en daarop gebaseerde bestuursbesluiten van het bedrijfstakpensioenfonds na te leven. Dit houdt ook in dat de werkgever de werknemers dient aan te melden en de verschuldigde pensioenpremies, eventueel met terugwerkende kracht, moet betalen.

Gebruik handig stroomschema om pensioenrisico's in kaart te brengen

Het is primair uw verantwoordelijkheid als werkgever om te (laten) beoordelen of u verplicht bent deel te nemen aan de pensioenregeling van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Het is daarom van belang om regelmatig te inventariseren welke (pensioen)risico’s er zijn. Met behulp van een stroomschema kunt u in kaart brengen of er mogelijke pensioenrisico’s voor uw onderneming zijn.

Meer informatie over het stroomschema?

Wilt u meer weten over het stroomschema of over verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, neem gerust contact met ons op.