MENU

Buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij uw debiteur?
10-06-2016

Sinds de introductie van de wet Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK/WIK) op 1 juli 2012 zijn er diverse ontwikkelingen en uitspraken geweest die duidelijkheid scheppen over de spelregels waar u rekening mee moet houden in Nederland. Bijvoorbeeld over de hoogte van de incassokosten, de wijze waarop u incassokosten aanzegt en eventuele afspraken tussen partijen. 

Uw debiteur is op of ná 1 juli 2012 in verzuim geraakt

Eerst dient u vast te stellen of de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

  • verbintenis uit overeenkomst tot betaling van een geldsom of
  • verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
  • verbintenis tot nakoming omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW

Let op: vorderingen die vallen onder de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) vallen hier dus niet onder.

Type debiteur: consument of bedrijf?

Vraagt u zich ten tweede af wat het type debiteur is waar u mee te maken heeft.

Is uw debiteur een consument? Dan bent u voor het vaststellen van de incassokosten gebonden aan de staffel van de BIK.

Handelt uw debiteur in de uitoefening van een beroep of bedrijf? Dan kan middels een overeenkomst van die staffel worden afgeweken.

Uw debiteur is een consument

Voor consumenten wordt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten dus gebaseerd op de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Deze wet beschermt consumenten tegen onredelijk hoge incassokosten en zorgt ervoor dat consumenten tijdig worden geïnformeerd over de kosten die in rekening kunnen worden gebracht. Onder deze  kosten vallen nu ook administratiekosten en herinneringskosten. Deze mogen dus niet meer separaat in rekening worden gebracht.

Naast de hoogte van de incassokosten volgens de staffel zijn er extra voorwaarden waar u als schuldeiser aan moet voldoen:

  • 14 Dagen brief: de debiteur dient minimaal één keer een sommatie te ontvangen waarin deze een termijn van minimaal 14 dagen wordt gegund om tot betaling van de hoofdsom over te gaan.
  • Benoemen incassokosten: u dient in deze sommatie de exacte incassokosten op te nemen die in rekening worden gebracht op het moment dat volledige betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen uitblijft.

Update: Recent heeft de Hoge Raad zich opnieuw uitgesproken over de 14 dagen termijn. Samenvattend is de datum van ontvangst van de brief voortaan leidend voor het moment waarop de termijn gaat lopen. Houdt hier dus rekening mee en vermeld dit expliciet in de sommatie.

Mijn advies:

  • Laat de termijn van 15 dagen pas na ontvangst ingaan.
  • Verzend deze sommatie bij voorkeur per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende post. Er bestaat namelijk de kans dat de debiteur betwist dat de sommatie daadwerkelijk is ontvangen.

U kunt ook één van onze modelbrieven gebruiken die u op deze website kunt terug vinden.
Zodra aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, zijn er (op dit moment) voor de rechter geen wettelijke gronden om de incassokosten te matigen of af te wijzen bij een toewijzend vonnis.

Uw debiteur is een bedrijf

Als de debiteur handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal er eerst worden gekeken naar wat er tussen partijen is overeengekomen. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de staffel van de BIK van toepassing. Dit geldt ook op het moment dat er in de afgesproken overeenkomst onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de incassokosten.
Zorg er dus voor dat er in de overeenkomst duidelijkheid bestaat over de incassokosten. Het gebruikelijke percentage bedraagt 15% van de hoofdsom en het verdient de voorkeur om ook een minimaal bedrag te benoemen van bijvoorbeeld
€ 250,-.

Let op: de aanvullende voorwaarden die bij consumenten zijn vereist, namelijk het benoemen van de incassokosten en de 14 dagen termijn zijn niet van toepassing. Daarnaast heeft de rechter de ruimte om de hoogte van de incassokosten te matigen of volledig af te wijzen.

Staffel BIK

De incassokosten die u in rekening mag brengen volgens de BIK kunt u afleiden aan de hand van de onderstaande staffel. Voor uw gemak hebben wij een tool ontwikkeld die u hierbij helpt. De buitengerechtelijke incassokosten kunt u dan ook gemakkelijk berekenen op onze website: www.buitengerechtelijke-kosten.nl.

Over de eerste                    €2.500:            15% (minimaal €40,-)
Over de volgende              €2.500:            10%
Over de volgende              €5.000:            5%
Over de volgende              €190.000:        1%
Over het meerdere:                                     0,5% (max. totaal €6,775,-)

Heeft u een openstaande vordering?

Incassokosten correct in rekening brengen is natuurlijk één ding, maar daadwerkelijk uw geld krijgen is een tweede. Ons team van incassospecialisten heeft meer dan 20 jaar ervaring in het incasseren van openstaande vorderingen voor het MKB en grote (inter)nationale ondernemingen, zowel in de profit als de non-profit sector. Heeft u meer vragen over incasso in het algemeen of heeft u direct hulp nodig bij het incasseren van uw openstaande vorderingen, neem gerust contact op met mij of met één van onze incassospecialisten. 

© 2019 RWV