MENU

Wat zijn selectiecriteria?
16-01-2017

Bij toepassing van de niet-openbare procedure, de concurrentiegerichte dialoog, de mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap kan de aanbesteder het aantal gegadigden dat daadwerkelijk mag inschrijven beperken. Bij niet-openbare procedures bedraagt het aantal uit te nodigen partijen ten minste vijf. Bij de overige procedures drie. Aanbesteders beperken het aantal inschrijvers veelal om kosten te besparen en/of te voorkomen dat bepaalde inschrijvers onnodig tijd, geld en middelen steken in een inschrijving. De belangrijkste voorwaarde voor het beperken van het aantal inschrijvers is dat altijd een daadwerkelijke mededinging resteert. 

Het beperken van het aantal inschrijvers geschiedt middels selectiecriteria. De wetgever erkent drie selectieprocedures, namelijk:

  1. minimumeisenprocedure waarbij alle gegadigden worden geselecteerd die aan bepaalde criteria voldoen of eventueel wordt geloot; 
  2. rangordeprocedure waarbij een relatieve rangorde wordt gemaakt tussen de inschrijvers en de op basis van deze rangorde beste inschrijvers worden uitgenodigd; en
  3. nadere selectieprocedure waarbij partijen worden geselecteerd op basis van nadere selectiecriteria. Voor de (nadere) selectiecriteria geldt een objectieve en niet-discriminerende selectie. 

In de jurisprudentie komt een voorbeeld naar voren waarbij de aanbesteder had gekozen voor een gewogen loting. Het gewicht in de loting werd vastgesteld op basis van de ervaring die de aanbesteder had opgedaan met de desbetreffende inschrijver (past performance). Inschrijvers waar nog geen ervaring mee was opgedaan, werd een neutraal gewicht toegekend. De rechter achtte deze systematiek zowel onvoldoende objectief als discriminatoir. Immers, de past performance van de inschrijvers werd door de aanbesteder zelf vastgesteld en nieuwe partijen hebben een nadeel vanwege het slechts met een neutraal gewicht kunnen meedoen aan de loting. 

© 2022 RWV