MENU

Uw vordering in het buitenland incasseren wordt nu nog makkelijker
21-02-2017

Al eerder besprak ik de Europese Betalingsbevelprocedure die het makkelijker maakt om onbetwiste vorderingen binnen de EU te incasseren. Daar is nu het Europese conservatoire bankbeslag bijgekomen. De Verordening is op 18 januari 2017 in werking getreden en maakt het makkelijker voor schuldeisers om in andere lidstaten bankbeslag te leggen.[1]

Verzoek tot bevel bankbeslag 

Anders dan het woord ‘conservatoir’ doet vermoeden, is het ook mogelijk een bevel te vragen als er al een vonnis is behaald. Voorwaarde is dat het gaat om een geldelijke vordering in grensoverschrijdend verband. Dit is het geval als de bankrekening van de schuldenaar wordt gehouden in een andere lidstaat dan van het gerecht dat het bevel uitvaardigt of waar de schuldeiser woonplaats heeft. Het verzoek kan worden gedaan met een formulier en moet worden gestuurd aan het gerecht dat beslist (heeft) over de hoofdzaak. Als u te maken heeft met een consument, dient u het verzoek te sturen aan het gerecht van de lidstaat waar de consument woont. 

Vereisten voor verzoek bevel bankbeslag

Uiteraard dient het verzoek aan tal van voorwaarden te voldoen en beoordeelt de rechter of het bevel ook kan worden uitgevaardigd.

Ten eerste, overleg voldoende bewijsmateriaal, die de dringende noodzaak van het bankbeslag aannemelijk maakt. Er moet sprake zijn van een reële dreiging dat de banktegoeden voortijdig, dat wil zeggen voordat de schuldeiser het vonnis kan laten executeren, zullen zijn verdwenen. Het enkele feit dat de schuldenaar zich in een slechte financiële positie bevindt, is overigens niet voldoende om het bevel op te kunnen baseren.

Toon tevens aan dat de vordering in de bodemprocedure zal worden toegewezen als er nog geen vonnis in de hoofdzaak is gewezen. In dat laatste geval moet de bodemprocedure binnen 30 dagen nadat het verzoek voor een conservatoir beslag is ingediend, worden ingesteld. Zo niet, dan wordt het bevel ingetrokken of eindigt de procedure.

Extra zekerheidstelling

Zolang de eisende partij niet over een vonnis beschikt, wordt door het gerecht extra zekerheid verlangt in de vorm van een borgsom of andere zekerheid. Dit om eventuele schade van de schuldenaar als gevolg van het bevel te dekken. Tenminste voor zover de schuldeiser hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en/of om misbruik van de procedure te voorkomen. Aansprakelijkheid van de beslaglegger moet wel door de schuldenaar worden aangetoond, maar wordt in ieder geval aangenomen als het bevel wordt ingetrokken door het gerecht. Bijvoorbeeld omdat de bodemprocedure niet tijdig is ingesteld of wanneer blijkt dat het bevel voor een onjuist (te hoog) bedrag is afgegeven.

Verzoek tot het verkrijgen van rekeninginformatie

Heeft u wel al een vonnis maar weet u niet waar de schuldenaar bankiert of heeft u helemaal geen bankrekeninggegevens? Dan kunt u als schuldeiser aan het gerecht een verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie doen. Dit is voor de schuldeiser een voordeel ten opzichte van de regels voor bankbeslag binnen Nederland. Het verzoek om rekeninginformatie kan gelijktijdig met het indienen van het verzoek om het bevel in het formulier worden verzocht. De schuldeiser moet wel aannemelijk maken waarom hij vermoedt dat de schuldenaar een of meer rekeningen houdt bij een bank in een bepaalde lidstaat.

Als de schuldeiser nog geen vonnis heeft dat uitvoerbaar is, maar wel belang heeft bij een conservatoir bankbeslag, dan moet hij met alle mogelijke middelen aantonen aan het gerecht dat hij deze informatie dringend nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat anders de inning van zijn vordering ernstig wordt bemoeilijkt en zijn financiële situatie dreigt te verslechteren.

Uiteraard komt de schuldenaar van dit alles niets te weten totdat het beslag daadwerkelijk is gelegd. Indien om rekeninginformatie is gevraagd (het betreft hier persoonsgegevens van de debiteur) wordt de debiteur pas na 30 dagen ingelicht dat deze openbaar zijn gemaakt, om het verrassingseffect van het beslag niet teniet te doen. Overigens wordt de informatie over bankrekeningen niet gedeeld met de eiser, maar wordt dit alleen aan het gerecht meegedeeld, ter bescherming van de persoonsgegevens van de schuldenaar.

Vragen over bankbeslag of het incasseren van vorderingen in het buitenland

Mocht u uw vordering op deze manier willen veiligstellen of meer willen weten over deze procedure? Neem dan gerust contact met mij op.  


[1] Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken. http://data.europa.eu/eli/reg/2014/655/oj

Oorspronkelijke auteur: mr. Nicolette de Bont-Bakker. Niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds 1 januari 2018 

© 2019 RWV