MENU

Schulden van vennoten incasseren? Meer mogelijk dan u denkt!
27-07-2017

De wet kent meerdere manieren om gezamenlijk een onderneming te drijven, een vennootschap onder firma (vof) is er daar een van. Als er facturen onbetaald zijn gebleven, zal u die als schuldeiser richten aan de vennootschap. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van de vennoten, kunnen zij ook worden aangesproken tot betaling van de facturen?

Volgens artikel 18 van het Wetboek van Koophandel (WvK) is, in mooi archaïsch taalgebruik, ‘elk der vennooten, wegens de verbintenissen der vennootschap, hoofdelijk verbonden’. Met andere woorden: in principe kan iedere vennoot apart aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap, zoals de onbetaald gebleven facturen.

Maar wat als één van de vennoten de vof heeft verlaten vóór de schulden zijn ontstaan, of juist andersom, als één van de vennoten pas vennoot is geworden ná het ontstaan van de schulden?

Schulden die zijn ontstaan na verlaten vennootschap

Op de eerste vraag heeft het Hof Den Bosch antwoord gegeven. In de desbetreffende zaak gaat het om een huurovereenkomst (aangegaan voor langere tijd) die door beide vennoten, voor het uittreden van één van hen, is gesloten. Beide vennoten hebben zich dus verbonden om de huurtermijnen tot de einddatum te voldoen en zijn daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

Door het uittreden van de vennoot is de huurovereenkomst niet geëindigd, zodat de uitgetreden vennoot daarvoor in principe hoofdelijk aansprakelijk blijft naast de zittende vennoot.

Enerzijds lijkt het onredelijk om de uitgetreden vennoot aansprakelijk te houden voor voortdurende verbintenissen op de niet-nakoming waarop hij geen invloed heeft gehad.

Aan de andere kant is het bezwaarlijk als een vennoot zich aan contractuele verplichtingen zou kunnen onttrekken door uit de vof te treden, terwijl de schuldeiser op nakoming van de overeenkomst door beide vennoten mocht rekenen.

De uitgetreden vennoot blijft daarom aansprakelijk voor de betaling van de huurtermijnen. Uiteraard geldt dit niet voor schulden die zijn ontstaan nadat de vennoot is uitgetreden en die zijn voortgekomen uit een overeenkomst waar de uitgetreden vennoot niet bij betrokken is geweest.

Schulden die zijn ontstaan voor toetreden vennootschap

Dan is er nog de vraag of een vennoot aansprakelijk kan worden gehouden voor schulden die zijn ontstaan vóór toetreding van de vennoot. Deze vraag is recent door de Hoge Raad beantwoord in een zaak die betrekking had op de verplichting tot betaling van de Basispensioenregeling aan het Pensioenfonds. De Hoge Raad is daar kort en krachtig in: “(…) het  artikel (18 WvK) stelt dat elk der vennoten hoofdelijk verbonden is (…). Daarin valt geen beperking te lezen tot verbintenissen die zijn ontstaan nadat een vennoot is toegetreden”.

Hieruit kan worden afgeleid dat artikel 18 WvK dus ook geldt voor schulden die zijn ontstaan voordat de vennoot is toegetreden. En dat een vennoot in principe dus ook aansprakelijk kan worden gehouden voor die schulden.

De Hoge Raad vervolgt: “Deze bepaling beoogt immers de schuldeisers van een vennootschap te beschermen in een situatie waarin het afgescheiden vennootschapsvermogen ontoereikend is om aan alle verbintenissen van de vennootschap te voldoen, door hun een verhaalsmogelijkheid te geven op het vermogen van de vennoten zelf”.

Maar is het wel eerlijk om de nieuwe vennoot voor de oude schulden aansprakelijk te stellen? Ja, zegt de Hoge Raad, want dit dient de rechtszekerheid.

Bovendien geeft de Wet duidelijk aan dat de vennoten instaan voor de schulden van de vennootschap. Niets staat de toetredend vennoot in de weg om zelf (voor het toetreden) onderzoek te doen naar de schuldenpositie van de vennootschap of om afspraken te maken met de andere vennoot over de bestaande schulden.

Vordering verhalen op een vof en de vennoten?

Uw positie als schuldeiser tegenover de vennootschap onder firma is dus sterk. Schrijf uw vordering dus niet te snel af en laat u goed adviseren. Er zijn mogelijkheden om uw facturen alsnog bij de vennootschap en haar vennoten te incasseren. Wij helpen u daar natuurlijk graag bij.

Oorspronkelijke auteur: Arthur van der Klugt, sinds medio november 2017 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten.

© 2019 RWV