MENU

Geen langere betalingstermijnen dan 60 dagen meer
13-09-2017

Op 18 april 2017 is een wet aangenomen die bepaalt dat grote ondernemingen als afnemer van de diensten of producten van MKB ondernemingen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen mogen hanteren. Gebeurt dat wel, dan is dat beding nietig en geldt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. De wettelijke handelsrente en incassokosten zijn dan ook na verloop van 30 dagen verschuldigd.

Langere betalingstermijn zorgt vaak voor problemen

De nieuwe wet is een aanpassing op een Europese Richtlijn die in 2013 is aangenomen en die tot doel heeft om het MKB te beschermen tegen onredelijk lange betalingstermijnen in het handelsverkeer. Onder deze richtlijn is het mogelijk dat ondernemingen onderling toch kunnen afspreken om een betalingstermijn langer dan 60 dagen te hanteren wanneer dat het een MKB'er niet schaadt. Maar deze uitzondering, pakt voor veel leveranciers en kleine zelfstandigen nog al eens verkeerd uit. De kleinere onderneming heeft in verhouding tot de grote onderneming vaak een afhankelijke positie en zal daarom geneigd zijn een betaaltermijn langer dan 60 dagen toch te accepteren. De mogelijkheid om een langere betalingstermijn dan 60 dagen af te spreken is dus met de wet van 18 april 2017 komen te vervallen.

Voor de duidelijkheid, onder een grote onderneming wordt een onderneming verstaan met gemiddeld 250 of meer werknemers, een netto omzet per boekjaar van € 40 mln of meer en een activa van € 20 mln of meer. 

Geldt de nieuwe wet ook voor bestaande overeenkomsten?

Voor bestaande overeenkomsten op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet geldt de nieuwe wet overigens nog niet: voor die gevallen geldt de nieuwe bepaling pas per 1 juli 2018.

Meer informatie over betalingstermijnen?

Voor al uw vragen over betalingstermijnen en de gevolgen van de overschrijding daarvan, kunt u altijd bij mij of mijn incassocollega’s terecht.

Oorspronkelijke auteur: mr. Nicolette de Bont-Bakker. Niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds 1 januari 2018

© 2019 RWV