MENU

Allowancefaciliteit bij renteswap bepaald geen kosteloos extraatje van de bank!
09-10-2017

Diverse banken bieden sinds 2003 aan het MKB renteswaps aan. Gewoonlijk bieden deze bescherming tegen een stijging van (de valuta of) het rentepercentage van één of meerdere variabelrentende leningen. Een renteswap verkreeg een negatieve waarde, zodra het variabele rentepercentage daalde tot onder het afgesproken rentepercentage van de renteswap. Steeds vaker blijkt echter dat de afgesloten renteswaps, in verband met door de bank verborgen marges, reeds vanaf dag 1 een negatieve waarde kenden.

Margin- en saldiverplichting van banken

De bank heeft een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat haar klant over voldoende saldi beschikt om verplichtingen, die uit deze negatieve waarde voort kunnen vloeien, te voldoen. Dit wordt ook wel de margin- en saldiverplichting genoemd. Bij renteswaps is veelvuldig gebruik gemaakt van een interne kredietlimiet, waarbij het getrokken bedrag van de kredietfaciliteit de negatieve waarde van de renteswap dekt. Deze kredietlimieten hebben verschillende benamingen, namelijk:

  • bij Rabobank heet dit een Treasury Obligolimiet
  • bij ING een allowancefaciliteit en
  • bij  ABN AMRO een OBSI-limiet.

Hoe dan ook: deze faciliteit wordt naar de klant gecommuniceerd als een ‘kosteloos extraatje’, dat geen gevolgen heeft voor diens risicoprofiel.  

Voor niets gaat de zon op

Naar het oordeel van het gerechtshof Amsterdam kan dit ‘extraatje’ geenszins als kosteloos worden bestempeld en kan dit ertoe leiden dat de klant heeft gedwaald bij het aangaan van de renteswap. Het hof acht het aannemelijk dat dergelijke interne kredietlimieten het risicoprofiel van de klant kunnen doen verslechteren, wat kan leiden tot bijvoorbeeld verhogingen van de renteopslag en/of een weigering van de bank om extra financiering te verstrekken.

MKB-klanten blijken nauwelijks bekend te zijn met het bestaan van deze interne limieten. Als de bank dit al naar de klant communiceerde, dan gebeurde dit pas nadat de negatieve waarde van de renteswap (veelal aanwezig vanaf dag 1) de kredietlimiet had overschreden.

Zorgplicht van de bank

De bank dient haar klant niet alleen in algemene termen te informeren over marginverplichtingen. Zij moet in duidelijke bewoordingen uitleggen wat de kenmerken en risico’s zijn van een dergelijke faciliteit en interne kredietlimiet, in relatie tot de renteswap. Daarnaast moet de klant worden ingelicht over het effect van een (sterke) daling van het rentarief op de faciliteit en interne kredietlimiet en wat daarvan de gevolgen zijn. Ook moet de klant op de hoogte zijn van het gegeven dat dit ‘kosteloze extraatje’ een kredietfaciliteit is, waarvoor de door de klant gestelde zekerheden kunnen worden uitgewonnen.

In het duister gelaten door uw bank over de allowancefaciliteit?

Heeft u bij het afsluiten van een renteswap niets gehoord over een allowancefaciliteit of een interne kredietlimiet? Dan is de kans aanwezig dat de bank tekortgeschoten is in haar zorgplicht. U kunt in dat geval recht hebben op schadevergoeding.

Het SWAP-team staat voor u klaar. Matthy van ParidonHarjo Bakker en ik adviseren, procederen en publiceren regelmatig over swapzaken en kunnen u adviseren over de mogelijkheden in uw concrete geval.

© 2021 RWV