MENU

Bestuurder, zorg bij aandelenoverdracht voor een goede bewijsbare overdracht van de administratie!
12-02-2018

Als bestuurder van een vennootschap bent u gehouden om de administratie van de ven­nootschap te voeren. Wat nu als u een onderneming verkoopt en de aandelen overdraagt? Dan behoort de administratie bij de vennootschap te blijven. Maar wat als u daarna op uw handelen als bestuurder wordt aangesproken?

Formele eisen voor overdracht administratie?

Recent oordeelde de Hoge Raad over de vraag of er formele eisen zijn aan de overdracht van de administratie. In de zaak waarover de Hoge Raad zich moest buigen, had het pensioenfonds een gewezen bestuurder aangesproken wegens onbehoorlijk bestuur. Deze bestuurder had zijn aandelen verkocht en stelde niet meer over de administratie te beschikken. Het pensioenfonds stelde zich in de procedure op het standpunt:

  • dat de verkoop van de vennootschap en de aandelenoverdracht erop was gericht om een (lege) schulden­vennoot­schap buiten het bereik van de schuldeisers naar het buitenland te verplaatsen
  • dat er sprake was van een sterfhuis/katvangerconstructie en
  • dat de administratie bewust buiten de procedure was gehouden.

Het Hof had geoordeeld dat ervan moest worden uitgegaan dat de administratie niet was overgedragen, omdat dit niet notarieel was vastgelegd. De Hoge Raad was het hier niet mee eens. De Hoge Raad oordeelde dat na een aandelenoverdracht de administratie bij de rechtspersoon behoort te blijven. Het enkele feit dat de overdracht van de administratie niet notarieel is vastgelegd, is volgens de Hoge Raad onvoldoende om ervan uit te gaan dat deze niet is overgedragen. De bestuurder mag dus alsnog bewijzen dat hij de admini­stratie heeft overgedragen.

Vastleggen overdracht administratie

Formeel bestaan er dus geen eisen voor de vastlegging van de overdracht van de admini­stratie. Desalniettemin is het verstandig om een overdracht van de administratie goed vast te leggen. Vastlegging in de notariële akte heeft daarbij het voordeel dat een dergelijke akte een sterke bewijskracht heeft.  

In faillissementen komt het regelmatig voor dat een curator een vennootschap zonder administratie aantreft. Soms ontstaat er ook discussie over de volledigheid van de ad­mini­stra­tie. De bestuurder die geen of alleen een onvolledige administratie kan overleggen heeft zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk een probleem. Het niet kunnen overleggen van de administratie is een misdrijf, civielrechtelijk krijgt hij te maken met een on­weerleg­baar bewijsvermoeden van onbehoorlijk bestuur.

Gelet op deze consequenties van het ontbreken van administratie is het belangrijk dat er bij aandelenoverdracht en wisseling van bestuur is vastgelegd wat er precies met de admini­stra­tie is gebeurd en in welke staat deze zich bij de overdracht bevond.

Het verdient daarom aanbeveling om niet alleen bewijsbaar vast te leggen dát de admini­stratie is overgedragen, maar ook vast te leggen waaruit de overgedragen admini­stratie bestaat, dat deze volledig is en dat daaruit de rechten en plichten van de onder­neming kun­nen worden gekend. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een ac­coun­tants­­verklaring die vervolgens aan een notariële akte kan worden gehecht.

Meer informatie over de verkoop van aandelen?

Heeft u vragen over het overdragen van uw aandelen of over bestuurdersaansprakelijkheid? Neemt u dan gerust contact op met mij of één van onze andere insolventie- en ondernemingsrechtspecialisten.

  

Oorspronkelijke auteur: Klaartje Beerlage (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2019 RWV