MENU
pachten, pachtprijzen 2019

Betaalt u als pachter in 2019 de juiste pachtprijs?
30-09-2019

Pacht u landbouwgrond of een agrarisch bedrijfsgebouw? Dan betaalt u daar jaarlijks een pachtprijs voor aan de verpachter. Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is belangrijk dat u controleert of u nog wel de juiste pachtprijs betaalt.

> pachtnormen 2020

Pachtprijzen voor akkerbouwland en grasland gestegen

De Rijksoverheid stelt sinds 2011 jaarlijks per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijs en de veranderpercentages per pachtprijsgebied vast voor bouwland, grasland en los tuinland. De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor 2019 zijn door de Wageningen University & Research (WUR) berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de vijfjaars-periode 2013-2017.

Nederland is ingedeeld in 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. In negen van de veertien pachtprijsgebieden zijn de berekende pachtnormen 2019 voor akkerbouw- en grasland hoger dan de pachtnormen 2018, zo heeft de minister bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. De verhoging van de pachtnormen in de betreffende pachtprijsgebieden wordt voornamelijk veroorzaakt door de betere bedrijfsresultaten die zijn gerealiseerd door de melkveehouderijbedrijven in de betreffende vijfjaars-periode. 

Pachtprijzen voor los tuinland deels gestegen

Daarnaast is Nederland ingedeeld in twee pachtprijsgebieden voor los tuinland. De pachtnormen voor los tuinland zijn ook gebaseerd op de bedrijfsresultaten van de in deze gebieden aanwezige bedrijven.

Voor het pachtprijsgebied 'Westelijk Holland' is de pachtnorm vergelijkbaar met de pachtnorm voor 2018. Echter voor het pachtprijsgebied 'Rest van Nederland' is de pachtnorm voor los tuinland in vergelijking met de norm 2018 gestegen. In dit laatste pachtprijsgebied gaat u als tuinder dus waarschijnlijk meer voor uw pachtgrond betalen.

Pachtprijzen agrarische gebouwen en agrarische woningen gestegen

Net als de pachtprijzen voor akkerbouwland, grasland en los tuinland, stelt de Rijksoverheid ook jaarlijks per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische gebouwen en agrarische woningen vast. De maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische gebouwen is afhankelijk van het bedrijfstype waarvoor de gebouwen worden gebruikt en de doelmatigheid van de gebouwen.

De minister heeft bekendgemaakt dat de maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,72%, zijnde de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2014-2018. 

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 4,1%. De maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007 wordt verhoogd met 1,7%. Dit is het inflatiepercentage over 2018.

Als pachter gaat u dus waarschijnlijk ook meer betalen voor het pachten van agrarische gebouwen en agrarische woningen door o.a. indexatie van de prijzen hiervoor. 

Wilt u weten of en op welke manier deze nieuwe normen op uw pachtsituatie van toepassing zijn?

Check onderstaande tabellen of neem contact op met ons voor advies.

Pachtprijzen 2019
© 2022 RWV