MENU

Bindend Advies in het Herstelkader voor uw renteswap: een loterij zonder nieten?
13-03-2020

Heeft u onlangs een voorstel van uw bank ontvangen onder het Herstelkader (‘UHK’), ter compensatie van de schade geleden door het afsluiten van een rentederivaat? Twijfelt u nog om dit voorstel te accepteren, of misschien heeft u het voorstel zelfs al geaccepteerd. Stel dat u dit voorstel voorlegt aan een expert en die komt tot de conclusie dat u recht heeft op meer compensatie, maar de bank wijst uw bezwaar af. Wat dan? U heeft immers een voorschot ontvangen en er zijn onvoldoende liquiditeiten om dit terug te betalen, dus een gang naar de rechter is voor u geen optie. Het antwoord: Bindend Advies! Meestal kan dat zelfs nog, nadat u bij acceptatie van het aanbod had aangegeven daar géén gebruik van te willen maken.

Ons advies: eerste focus op (controle van) de aangeboden compensatie onder het Herstelkader

Wij  adviseren bij een substantieel compensatievoorstel onder het Herstelkader meestal om te (laten) beoordelen of deze compensatie juist is berekend en af te zien van een procedure bij de rechter. Komt u tot de conclusie dat uw compensatie hoger moet zijn en wordt uw bezwaar door de bank afgewezen, dan kan Bindend Advies uitkomst bieden. U moet dan wel het voorstel van de bank accepteren, maar hoeft eventueel ontvangen voorschotten niet terug te betalen, sterker: u ontvangt in ieder geval de compensatie die de bank heeft berekend. Krijgt u in Bindend Advies ongelijk, dan blijft dit zo – krijgt u gelijk, dan ontvangt u ook de ‘extra’ compensatie.

Bindend Advies is een separate procedure, waarin niet de rechter, maar de Derivatencommissie beoordeelt of u of de bank gelijk heeft. In een volgend artikel vertel ik meer over de verdere ins & outs van het Bindend Advies.

Soms is een procedure nodig

Het Herstelkader is door de banken echter zo uitonderhandeld dat in bepaalde gevallen slechts een zeer lage compensatie hoeft te worden aangeboden, soms zelfs nihil. In dat geval helpt ook Bindend Advies niet en kan een procedure de enige route naar een substantiële vergoeding zijn. Dat geldt ook voor ondernemingen die onder het Herstelkader kwalificeren als professioneel of als deskundig, bijvoorbeeld omdat er ten tijde van het afsluiten van het rentederivaat (o.a.) meer dan EUR 10 miljoen vastgoed op de balans stond: zij komen onder het Herstelkader niet in aanmerking voor een compensatievoorstel.

Compensatievoorstellen bevatten relatief veel fouten

Recent beschreef ik dat veel van onze klanten het compensatievoorstel dat zij van hun bank, waaronder recent vooral de Rabobank, hebben ontvangen aan ons voorleggen. Wij controleren dan of de aangeboden vergoeding juist is berekend en of u misschien recht heeft op een hogere compensatie. Het is ons gebleken dat de compensatievoorstellen van vooral de Rabobank vaak (forse) fouten bevatten.

De klantdossiers van (onder meer) de Rabobank zijn veelal (zeer) onvolledig

Daarnaast zijn banken, in het bijzonder de Rabobank, vaak belangrijke documenten uit het klantendossier kwijtgeraakt, waardoor de bank de vergoeding baseert op ongefundeerde aannames. Let wel: de onlangs behandelde dossiers zijn juist de meest complexe dossiers, waarin een eventuele fout of foutieve aanname tot gevolg kan hebben dat de klant honderdduizenden euro’s misloopt.

Wij vragen uw klantdossier op en onderbouwen hiermee ons bezwaar

Heeft de bank een fout gemaakt, dan vragen wij eerst uw klantdossier op. Aan de hand hiervan kunnen wij ons bezwaar (nader) onderbouwen.

Een procedure bij de rechter aanspannen?

Leidt het bezwaar niet tot een verhoging van het aanbod en/of is Bindend Advies niet mogelijk, dan kunt u het aanbod uiteraard afwijzen en naar de rechter gaan. De opbrengst kan in geval van succes zeer fors zijn. Weet wel: heeft u eerder een voorschot ontvangen, dan zal u dit terug moeten betalen. Bovendien: een procedure kost jaren en er zal een forse financiële investering gedaan moeten worden, want de bank zal alles uit de kast halen, Daarbij zal de bank zich ook beroepen op verjaring. De verjaringstermijn is sinds eind 2016 – als gevolg van het UHK-traject – opgeschort tot 12 weken na ontvangst van het definitieve compensatievoorstel of de bekendmaking dat u géén recht heeft op compensatie. Wilt u succesvol aantonen dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden, dan moet u de bank dus al vóór 2012 aansprakelijk hebben gesteld. Heeft u dat niet gedaan, dan is vereist dat u pas in 2012 of later pas bekend bent geworden met een specifiek schadelijk gevolg van uw rentederivaat, terwijl de bank u voor dat specifieke schadelijke gevolg niet of niet voldoende heeft gewaarschuwd.

Wilt u advies over het aangeboden compensatievoorstel?

Wilt u advies over de aangeboden vergoeding conform het UHK-traject? Wilt u weten of Bindend Advies voor u een optie is en of er bij de rechter misschien meer te halen valt? Neem dan gerust contact op met mij. 

Bekijk de 12 webinars over rentederivaten

Wilt u (nog) meer weten over rentederivaten in het algemeen? Wij hebben hiertoe ook 12 korte webinars opgenomen. Zo kunt u zelf bepalen welk webinar u wilt zien.

Het eerste webinar is een algemeen webinar. In webinar 2 legt Marco Anink uit waar een rentederivaat en een renteswap voor kunnen zijn en wat zij zouden moeten doen. In webinar 3 tot en met 9 vertelt hij wat de bank u misschien nog niet over uw rentederivaat vertelde. Daarnaast legt hij bij elk risico uit welke schade de rechter kan vergoeden en welke schadevergoeding de compensatieregeling biedt. In webinar 10 en 11 bespreekt Marco deze compensatieregeling van het Uniform Herstelkader, of u recht heeft op een compensatie, of het verstandig is om een voorschot te accepteren en hoe uw compensatievergoeding wordt berekend. Marco sluit in webinar 12 af met een aantal aandachtspunten over verjaring en de klachtplicht. Hierin staat centraal dat u na ontvangst van een aanbod óf een afwijzing, zo snel mogelijk moet beslissen of u alsnog naar de rechter gaat.

De webinars op rij:
1.         Rentederivaten: wat komt er aan de orde?
2.        Wat is een renteswap en wat zijn de haken en ogen daaraan?
3.        Risico 1: opslagverhogingen op de lening 
4.        Risico 2: gevolgen van de negatieve waarde van uw rentederivaat
5.        Risico 3: verborgen provisie
6.        Risico 4: mismatches en overhedges
7.        Risico 5: renteverwachtingen en rentevisies
8.        Risico 6: de extra kredietfaciliteit en de Margin Call
9.        Complexe, ‘gestructureerde’ derivaten 
10.     Komt u in aanmerking voor de compensatieregeling van het UHK?
11.      Moet u een voorschot accepteren? En is uw vergoeding wel juist berekend?
12.      Verjaring en klachtplicht

© 2022 RWV