MENU

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht: een vak apart

De verhouding tussen de ambtenaar en zijn werkgever is in juridisch opzicht een bijzondere.

De ambtenaar is in dienst van een overheidswerkgever en dat kleurt zijn rechtspositie. Meer dan een gewone werknemer wordt van een ambtenaar een hoge mate van integriteit verwacht, binnen én buiten werktijd.

Ook gelden er bijzondere regels, bijvoorbeeld voor het melden van nevenwerkzaamheden, en ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Het ambtenarenrecht is breder dan vaak wordt gedacht. Ambtenaar is iedere werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling bij een overheidswerkgever werkt, of dat nu is bij de rijksoverheid, bij een gemeente, of bij bijvoorbeeld het UWV of het CBR.

Per 1 januari 2020: de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)!

Per 1 januari 2020 is er veel veranderd door de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). Voor de meeste ambtenaren is op die datum de eenzijdige aanstelling van rechtswege vervangen door een tweezijdige arbeidsovereenkomst. 

Voor die ambtenaren geldt niet langer het bestuursprocesrecht met bezwaar en beroep. In plaats daarvan gelden nu de regels voor civielrechtelijke arbeidsovereenkomsten. Dat geldt dus ook voor het ontslagrecht. De rechtspositieregelingen hebben plaats gemaakt voor een cao. Klik hier voor meer informatie.

Let wel op: voor besluiten genomen vóór 1 januari 2020 blijft dan het recht van toepassing zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van de Wnra: de bestuursrechtelijke procedure uit de Algemene wet bestuursrecht blijft voor die gevallen bestaan. Voor die situatie geldt dus het ontslagrecht voor ambtenaren met een aanstelling.

Van de Wnra uitgezonderde ambtenaren

Dat laatste geldt ook voor enkele groepen ambtenaren die hun publiekrechtelijke rechtspositie hebben behouden en die uitgezonderd zijn van de Wnra. Het gaat dan om de volgende groepen: 

  • politieke ambtsdragers zoals ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, wethouders etc.;
  • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
  • alle defensieambtenaren: zowel militair als burgerpersoneel;
  • alle politieambtenaren: politieagenten, rechercheurs en administratief en technisch personeel;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders. 

Deze ambtenaren hebben op 1 januari 2020 hun aanstelling behouden en voor hen geldt ook na 1 januari 2020 het bestuursprocesrecht. Alertheid blijft voor hen geboden. Niet tijdig bezwaar indienen tegen een slechte beoordeling betekent bijvoorbeeld dat daarmee in het personeelsdossier vastligt dat niet goed is gefunctioneerd.

Ambtenaren die na 1 januari 2020 hun aanstelling hebben behouden, vinden hier meer informatie over het ontslagrecht voor ambtenaren met een aanstelling.

Wnra veelal geen gevolgen voor status van ambtenaar

Let wel, de Wnra heeft voor de meeste ambtenaren geen wijziging gebracht in hun status van ambtenaar. Toch is dat soms anders. Dit komt doordat tot 1 januari 2020 iedereen, die was aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, ambtenaar was. Per 1 januari 2020 is ambtenaar degene die krachtens een arbeidsovereenkomst (of in sommige gevallen: een aanstelling) bij een overheidswerkgever werkzaam is.

Hierdoor zijn medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bijvoorbeeld ambtenaar geworden, terwijl zij dat voor 1 januari 2020 nog niet waren. En voor medewerkers van Universitaire Medische Centra en in het openbaar onderwijs geldt juist het omgekeerde. Tot 1 januari 2020 waren zij ambtenaar, maar nu niet meer.

Wat kunnen onze advocaten ambtenarenrecht voor jou betekenen?

RWV Advocaten biedt zowel de ambtenaar met aanstelling, als de ambtenaar met een arbeidsovereenkomst en hun  werkgevers deskundige advisering.

Waar nodig procederen wij over de rechtspositie van de ambtenaar, afvloeiing, ziekte, schorsing en ontslag, arbeidsconflicten, aansprakelijkheid, integriteit, besluitvormingsprocedures, processtrategieën, medezeggenschap en sociale zekerheid. Nauw overleg met de klant ter bepaling van de strategie en het gewenste resultaat staat daarbij hoog in het vaandel.

Een dynamische zaak

Ambtenarenrecht is in alle opzichten een dynamische zaak die een passende aanpak vereist. RWV Advocaten biedt je die aanpak.

© 2022 RWV