MENU

Europees recht

Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VwEU) heeft van meet af aan de schepping van één geïntegreerde interne markt beoogd. Dat wil zeggen: een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal is gewaarborgd. De interne markt die wordt nagestreefd omvat momenteel 28 lidstaten met in totaal ongeveer 490 miljoen inwoners. Dit is een markt die ongeveer 70 miljoen inwoners meer telt dan die van de VS en Japan tezamen.

Interne markt!

Het streven naar één interne markt is gebaseerd op de overtuiging dat de welvaart van de EU als geheel en van iedere lidstaat afzonderlijk het beste wordt gediend als mensen, goederen, kapitaal en investeringen aan die geografische gebieden kunnen worden gealloceerd waar de economische voordelen het grootst zijn. Gevolg hiervan is dat ieder land zich moet specialiseren. Dan wordt de ruilhandel tussen de landen het beste gestimuleerd. Hierbij hebben alle betrokkenen baat; méér dan wanneer ieder land volledig in zijn eigen behoefte zou voorzien. 

Heffingen

De eerste stap om dit doel te bereiken was het afschaffen van alle in- en uitvoerheffingen tussen de lidstaten. Dit werd op 31 december 1969 een feit.

Daarna bleven er echter nog vele technische belemmeringen over die vaak hetzelfde doel en zeker hetzelfde effect hebben als in- en uitvoerheffingen, namelijk: het in stand houden van de oude douanegrenzen. Technische belemmeringen nemen gedurende een recessie snel in aantal toe. De lidstaten trachten dan te beschermen wat zij als hun belangen op de korte termijn beschouwen – niet alleen tegenover derde landen, maar ook tegenover andere lidstaten. 

Zij vormen, vooral in tijden van recessie, een groot gevaar voor het functioneren van de interne markt en dienen te worden opgeheven.

Hierbij geldt als uitgangspunt: als een goed in één lidstaat conform de daar geldende wetten is vervaardigd en in de handel is gebracht, dan is er geen reden waarom het niet in de gehele EU vrij in de handel mag worden aangeboden. 

Goederen en diensten

Wat geldt voor goederen, moet ook gelden voor personen en diensten. Als een burger of bedrijf uit de EU voldoet aan de eisen voor zijn activiteiten in één lidstaat, kan er geen geldige reden zijn waarom die burger of dat bedrijf zijn activiteiten niet in andere delen van de EU mag ontplooien. 

Iedereen, zowel burgers als bedrijven, dient zich terdege bewust te zijn van de verplichting voor de lidstaten om de technische belemmeringen op te heffen. Maar ook van zijn recht om, als dit niet is gebeurd, de betrokken lidstaat daarvoor aansprakelijk te stellen.

© 2021 RWV