MENU

Alimentatie (kinder- en partner)

Een scheiding zet geen streep door de verplichting om elkaar financieel bij te staan als dat nodig is. Ook de verplichting om bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen vervalt niet bij een scheiding. Deze zorgplichten blijven bestaan in de vorm van partner- en kinderalimentatie.

Alimentatie berekenen

Alimentatie berekenen is maatwerk. Uiteraard hebben onze specialisten uitstekende kennis van de normen en richtlijnen die door de rechtbanken en hoven gehanteerd worden. Iedere situatie is echter anders, zodat voor iedere zaak gekeken moet worden naar behoefte, draagkracht en alle relevante omstandigheden.

De alimentatieberekeningen worden gedaan volgens de zogenaamde tremanormen. Bij het berekenen van kinder- en partneralimentatie wordt er eerst gekeken naar het netto gezinsinkomen dat u had ten tijde van het huwelijk. Hierop worden de kosten van de kinderen en de behoefte aan partneralimentatie gebaseerd. Aan de hand van de tabellen van het Nibud worden de kosten van uw kinderen bepaald.

Kinderalimentatie

Bij het vaststellen van het bedrag aan kinderalimentatie wordt er rekening gehouden met de draagkracht van beide ouders, dat wil zeggen met het inkomen van beide ouders en een (fictief) bedrag aan lasten. Tot slot wordt er rekening gehouden met de kosten van de zorgregeling (zorgkorting).

Kinderalimentatie loopt door totdat uw kinderen 18 jaar oud zijn, tenzij zij op dat moment nog niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dan loopt de bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud door totdat zij maximaal 21 jaar oud zijn.

De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd vanwege de inflatie en kan aan herziening onderhevig zijn door wijzingen in inkomsten en lasten.

Partneralimentatie

Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt er rekening gehouden met de draagkracht van u en uw partner, dat wil zeggen met het inkomen van u beiden en met diverse lasten, zoals woonlasten, premie ziektekostenverzekering en kosten van rente en aflossing van schulden.

Wetgeving tot 1 januari 2020

De partneralimentatieverplichting duurde volgens de wetgeving voor 1 januari 2020 tot maximaal 12 jaar na de echtscheiding. Bij een kinderloos huwelijk van minder dan vijf jaar, was de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk.

Vanaf 1 januari 2020; verkorting duur partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale alimentatieduur gedaald van twaalf jaar naar de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal vijf jaar. Uiteraard zijn er meerdere uitzonderingen op de nieuwe alimentatieregeling, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, de leeftijd van de alimentatiegerechtigde en/of de duur van het huwelijk:

  1. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt de termijn verlengd tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar wordt, met een maximum van 12 jaar.
  2. Heeft het huwelijk ten minste vijftien jaar geduurd en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wordt de termijn verlengd tot aan het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.
  3. Heeft het huwelijk ten minste vijftien jaar geduurd, bereikt de alimentatiegerechtigde over langer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd én is de alimentatiegerechtigde geboren op of voor 1 januari 1970, dan geldt een maximale alimentatieduur van tien jaar.

Als er een samenloop is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn. 

Belastingaftrek alimentatie beperkt

Niet alleen de termijn, maar ook de fiscale aftrek van partneralimentatie verandert. De fiscale aftrek wordt vanaf 2020 in vier jaar tijd teruggebracht naar 37,05% in 2023. Deze wijziging geldt ook voor al lopende alimentatieverplichtingen.

Alimentatie (buiten huwelijk)

Ook als de kinderen niet uit het huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn geboren, hebben ouders de  verantwoordelijkheid om bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen. Dit geldt ook als de biologische vader die het kind niet heeft erkend

Partners die niet gehuwd zijn geweest of geregistreerd partnerschap hebben gehad, hebben geen wettelijke verplichting om bij te dragen in elkaars kosten van levensonderhoud. Desalniettemin kunnen zij wel een morele verplichting voelen en wensen dat toch een bijdrage wordt vastgelegd. Ook komt het voor dat in een samenlevingsovereenkomst de verplichting tot het na het uit elkaar gaan bijdragen in het levensonderhoud van de minstverdienende partner wordt opgenomen. 

Lees meer over de alimentatieverplichting als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Wijzigen alimentatie

Als u alimentatie betaalt of ontvangt, kan het zijn dat door gewijzigde omstandigheden daar later wijziging in moet komen. De een is meer gaan verdienen of de ander juist minder, of er zijn nog andere omstandigheden gewijzigd die met zich meebrengen dat de eerder vastgestelde alimentatie niet meer redelijk is. Dan kan wijziging verzocht worden aan de rechter als u er onderling niet uit komt. 

Wat kunnen onze echtscheidingsadvocaten voor u betekenen bij de berekening van alimentatie?

Onze echtscheidingsadvocaten beschikken natuurlijk ook over de gespecialiseerde financiële en fiscale kennis die onontbeerlijk is voor een gedegen advies in uw situatie, in het bijzonder als er een onderneming bij betrokken is.

Ook als de alimentatie moet worden gewijzigd, staan wij u graag en kundig bij. Eerst in overleg met de gewezen partner en zo nodig ook in een procedure.

Wij houden de actuele wijzigingen op het gebied van alimentatierecht nauwlettend in het oog. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om uw vragen op dit gebied te beantwoorden en goed onderbouwde berekeningen uit te voeren. 

Download ons Stappenplan scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor u een stappenplan om uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Stappenplan scheiding
© 2021 RWV