MENU
Financieel recht

Financieel recht

Het financiële recht is de verzamelnaam voor alle juridische zaken die te maken hebben met de financiële sector, mogelijke schendingen van de zorgplicht en de regelgeving vanuit financieel toezicht. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rond:

  • financieel toezicht (de Wft en het Bgfo),
  • anti-witwasregelgeving (de Wwft en de achterliggende Europese anti-witwasrichtlijnen),
  • rentederivaten, waaronder renteswaps, 
  • bancaire zorgplicht, bijvoorbeeld bij kredietopzegging of kredietopslagen,
  • beleggen & aansprakelijkheid, inclusief vermogensbeheer. beleggingsadvies en beleggingsfondsen, 
  • (her)financieringen, waaronder aandelenemissies (anders dan Initial Public Offering (IPO) of Initial Coin Offering (ICO)), en 
  • verzekeringsrecht & tussenpersonen.

Wat kunnen onze financieel recht specialisten voor jou betekenen?

Alle aanbieders van zakelijke dienstverlening in de financiële sector dienen zich te houden aan de geldende en in hoog tempo wijzigende regelgeving, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor al deze instellingen geldt ook een zorgplicht. Daarom dienen zij – naast een streven naar een eigen winstmaximalisatie – ook rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van hun klant, die zich vaak in een ondergeschikte en afhankelijke positie bevindt. Waar die zorgplicht geschonden lijkt te worden, staan wij ondernemers graag bij. Ook begeleiden wij instellingen zelf bij discussies over een mogelijk geschonden zorgplicht. De zorgplicht eindigt immers waar de eigen verantwoordelijkheid van de klant begint.

Ondertussen nemen ook de eisen die de Europese Anti-Money Laundering (AML) richtlijnen en de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan ondernemingen stellen, in hoog tempo toe. In het bijzonder voor financiële instellingen geldt een poortwachtersfunctie, op grond waarvan zij verhoogde risico’s op witwassen dienen te signaleren en voorkomen. Dit spanningsveld kan tot misverstanden met hun klanten leiden. Wij staan veel (mkb-)ondernemers, maar ook (financiële) instellingen, bij in deze discussie. De insteek is daarbij dat de instelling voldoende in haar onderzoek gefaciliteerd moet worden om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de anti-witwasregelgeving, als gevolg waarvan zij de relatie met de klant voort kan zetten.

Voor wie?

De Financieel recht specialisten begeleiden zowel (financiële) instellingen als vele ondernemingen (onder meer uit het mkb), maar ook vermogende (private) investeerders. De kwesties variëren van geschillen tussen ondernemers/investeerders en hun bank, (beleggings)adviseur, beleggingsfonds, broker, verzekeraar, assurantietussenpersoon en/of vermogensbeheerder en het verkrijgen en/of optuigen van (her)financieringen tot het voldoen aan Wft- en anti-witwasregelgeving en verkrijgen van vergunningen.

© 2022 RWV