MENU

Gerechtelijke procedure

Indien de buitengerechtelijke incassoprocedure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, zullen wij u  adviseren of het zinvol is om tot het starten van een gerechtelijke procedure over te gaan. De beslissing of de vordering in rechte wordt voortgezet ligt te allen tijde bij u.

Wij dragen zorg voor het inhoudelijke juridische traject en spannen ons in om u in rechte zorgvuldig en optimaal te vertegenwoordigen. Het door ons te verzorgen traject vangt meestal aan met het opstellen van de dagvaarding. Indien de dagvaarding wordt gevolg door verweer van de debiteur, dan verzorgen wij de aanvullende proceshandelingen, waaronder de comparitie van partijen, de conclusie van repliek of bijvoorbeeld een getuigenverhoor.

Wij begrijpen dat de beslissing om een gerechtelijke procedure te starten of daarvan juist af te zien niet altijd gemakkelijk is. Daarom maken wij in overleg met u een heldere inschatting van de kosten en de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure.  Punten die worden meegewogen zijn de hoogte van de vordering, de verhaalspositie van de debiteur, het inhoudelijk verweer en een kosten-batenanalyse. Dit advies bieden wij  aan voor elk afzonderlijk dossier.

Juridische stappen

Als uw zaak juridisch voldoende sterk is, de inschatting van de verhaalspositie van uw debiteur positief, en de kosten in gezonde verhouding staan tot de hoogte van de vordering, adviseren wij een gerechtelijke procedure te starten. Met inzet van onze incassojuristen, en indien nodig in samenwerking met onze advocaten, kunnen wij direct tot dagvaarding, beslaglegging of faillissementsaanvraag overgaan. Door onze bijzondere positie als advocatenkantoor zijn wij in de gelegenheid om zonder vertraging door te pakken en het gehele proces in-house uit te voeren ongeacht de hoogte van de vordering.

Bijzonder beheer

Wanneer uw debiteur geen goede verhaalspositie heeft of indien het bijvoorbeeld een particulier betreft en deze niet meer in de Basisregistratie Personen (BRP voorheen GBA) staat ingeschreven, is een gerechtelijke procedure niet altijd de juiste optie. Wanneer u na overleg besluit geen gerechtelijke actie te ondernemen, maar afboeken te drastisch is, kunt u uw vorderingen bij ons laten opnemen in ’Bijzonder Beheer’. Dit betekent dat wij gedurende een periode van twee jaar uw vordering zullen monitoren, in afwachting van een verandering in de verhaalspositie van de debiteur .

Sluiting

Soms is het uit kostenoogpunt beter om een dossier te sluiten. Bijvoorbeeld wanneer de verhaalspositie van uw debiteur slecht is. Zou u in een dergelijke zaak toch gaan procederen, dan neemt u een aanzienlijk kostenrisico. Misschien wordt u wel in het gelijk gesteld door de rechter, maar kan het vonnis niet succesvol -lees met opbrengst- worden geëxecuteerd. Dan zouden de kosten voor uw rekening komen.

© 2019 RWV