MENU

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft een betrokkene een aantal rechten die hij kan uitoefenen tegen uw onderneming als u zijn persoonsgegevens verwerkt.  

Welke rechten heeft de betrokkene?

  1. Het recht op informatie. Dit betekent dat u de betrokkene dient te informeren over welke persoonsgegevens u verwerkt en hoe u dit doet; 
  2. Het recht op inzage. Op grond hiervan kan een betrokkene u verzoeken zijn persoonsgegevens in te zien en/of daarvan een afschrift te ontvangen; 
  3. Het recht op rectificatie. Heeft een betrokkene onjuistheden geconstateerd in een gegevensverwerking, dan kan hij u verzoeken deze onjuistheden te corrigeren;
  4. Het recht op gegevenswissing. Als een betrokkene niet langer wil dat u zijn gegevens verwerkt, dan kan de betrokkene u verzoeken zijn gegevens te verwijderen; 
  5. Het recht op een beperking van de verwerking. Dit betekent dat een betrokkene u kan verplichten bepaalde gegevens niet te verwerken of te wijzigen;
  6. Het recht op overdraagbaarheid. Dit houdt in dat betrokkene het recht heeft de persoonsgegevens die u van hem verwerkt van u te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
  7. Het recht van bezwaar. Een betrokkene kan in bepaalde specifieke situaties en als voldaan is aan bepaalde eisen gebruik maken van zijn recht bezwaar te maken tegen een bepaalde gegevensverwerking;
  8. Het recht om betrokkene niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, ook wel profilering genoemd. 

Hoe kan een betrokkene zijn rechten uitoefenen?

Als een betrokkene één van bovenstaande rechten wil uitoefenen, dan dient hij een verzoek bij u in te dienen. Reageert u niet, niet tijdig of onvolledig op zijn verzoek? Dan moet betrokkene dit eerst melden aan u. Doet u hier vervolgens niets mee, dan  kan betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ons AVG-team kan u helpen bij het beoordelen van, adviseren omtrent en afhandelen van klachten die door betrokkenen bij uw organisatie zijn ingediend.

© 2021 RWV