MENU

Privacyverklaring

RWV Advocaten vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van essentieel belang en streeft ernaar de privacy van een ieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe RWV Advocaten met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring geldt niet voor sollicitanten, medewerkers en uitzendkrachten.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

RWV Advocaten kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. RWV Advocaten is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Telefonisch +31 (0)71-7502200
Fax +31 (0)71-7502201
E-mail

info@rwv.nl

Postadres

Postbus 11231
2301 EE Leiden

Bezoekadres

Haagweg 149
2321 AA Leiden

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen van u onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen);
 • Functie (als u ervoor kiest om dit met ons te delen);
 • Kopie ID bewijs;
 • Medische gegevens;
 • IP-adres;
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • Of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent die wij aan u hebben toegezonden en op welke onderdelen u daarvan klikt;
 • Internetbrowser of apparaat type;
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis (vereist voor het sluiten van de overeenkomst);
 • Kredietinformatie;
 • Dossiernummer;
 • Inhoud correspondentie.

Indien u een zaak in behandeling geeft aan een van onze advocaten of mediators, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens aan ons verstrekt. Afhankelijk van de aard van de zaak die u in behandeling geeft, kunnen ook andere persoonsgegevens benodigd zijn. Is dit het geval, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Verstrekt u bepaalde gegevens niet, terwijl de verwerking daarvan wettelijk verplicht is, dan zullen wij u daarover informeren. Ook verneemt u dan van ons de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens aan ons.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen. Denk aan het persoonsgegevens die te vinden zijn op openbare zakelijke websites en zakelijke social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens die verkregen worden door het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of het Kadaster te raadplegen en persoonsgegevens die wij verkrijgen van onze klanten of relaties.

Juridische dienstverlening en mediations

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden:

a. Algemeen klantencontact

De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) het contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) de behandeling van vragen en/of klachten. 

b. Ter uitvoering van een overeenkomst

Ten behoeve van de opdracht die u ons heeft verstrekt tot het leveren van juridische diensten en/of voor het geven van advies verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens voor het leveren van juridisch advies,  het afhandelen van uw betaling of het uitvoeren van een mediationopdracht.

c. Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om producten of dienstverleningen aan te kunnen bieden die voor u wellicht interessant zouden kunnen zijn.

d. Direct marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen voor onder andere masterclasses te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing willen wij u informatie doen toekomen over diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

e. Risicoanalyses

Wij kunnen in bepaalde gevallen uw kredietwaardigheid (laten) beoordelen.

f. Reviews

Indien u een review wilt schrijven, dan kunt u er zelf voor kiezen of uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden in beginsel bij welke review u heeft geschreven om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te kunnen verbeteren zodat wij eventueel aan de hand van deze review contact met u kunnen opnemen om gerichte vragen aan u te kunnen stellen.

g. Fraude

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

h. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties

Wij willen u graag benaderen met informatie waarvan wij denken dat die relevant is voor u. Daarom combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis van deze gegevens bepalen wij welke informatie en kanalen relevant zij en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie aan u. Uiteraard verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens voor marketingacties.

i. Cliënttevredenheidsonderzoeken

In sommige gevallen vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is geheel vrijwillig. Doet u mee aan een cliënttevredenheidsonderzoek, dan verwerken wij de door u opgegeven informatie.

j. Ter verdediging tegen juridische aanspraken

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onszelf te kunnen verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken.

k. Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te legen. Het kan daarbij onder meer gaan om een kopie van een identiteitsbewijs of paspoort. Daarnaast zijn wij in bepaalde gevallen op basis van wet- of regelgeving verplicht informatie over u te verstrekken aan derden.

l. Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging

Indien u ons kantoor bezoekt, noteren wij bij binnenkomst uw naam en het tijdstip van binnenkomst. Daarnaast kan het zo zijn dat wij ook het tijdstip noteren waarop u het kantoor verlaat.

m. Kennisdatabank

RWV Advocaten hecht veel waarde aan kennisoverdracht en kennisvergaring. Derhalve kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in een interne kennisdatabank.

n. (Win)acties

Indien u deelneemt aan een (win)actie verwerken wij persoonsgegevens, zodat wij u kunnen benaderen indien u een prijs heeft gewonnen.

o. Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van onze eigen debiteuren en de debiteuren van onze klanten

Wij verwerken de persoonsgegevens onder andere voor het (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren; (ii) uitvoeren van een telefoongesprek om de debiteur te herinneren aan een openstaande vordering en (iii) laten uitvoeren dan wel coördineren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen.

Incasso dienstverlening

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden:

a. Algemeen klantencontact

De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) het contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) de behandeling van vragen en/of klachten.

b. Ter uitvoering van een overeenkomst

Ten behoeve van de overeenkomsten die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten aan u te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens voor het volledig dan wel gedeeltelijk incasseren van uw vorderingen en het afhandelen van uw betaling.

c. Klantenaccount

Indien u ons opdracht heeft gegeven tot het verrichten van incassowerkzaamheden, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een account aan te maken. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de voor het klantenaccount opgegeven persoonsgegevens bewaard. Deze persoonsgegevens worden bewaard zodat u de voortgang van uw incassodossier kunt inzien. Uw inloggegevens voor het klantenaccount worden gebruikt voor het beveiligen van uw account op de website.

d. Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van onze eigen debiteuren en de debiteuren van onze klanten

Wij verwerken de persoonsgegevens onder andere voor het (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren; (ii) uitvoeren van een telefoongesprek om de debiteur te herinneren aan een openstaande vordering en (iii) laten uitvoeren dan wel coördineren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen.

e. Controleren kredietwaardigheid debiteuren

Wij voeren, zo nodig met behulp van derden, controles uit op debiteuren om te bepalen of i) het in gang zetten van een gerechtelijke incassoprocedure verstandig is, ii) dan wel om u te informeren over een eventueel verhoogd debiteurenrisico.

f. Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om dienstverleningen aan te kunnen bieden die voor u wellicht interessant zouden kunnen zijn.

g. Direct marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen voor onder andere masterclasses te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing willen wij u informatie doen toekomen over diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

h. Reviews

Indien u een review wilt schrijven, dan kunt u er zelf voor kiezen of uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden in beginsel bij welke review u heeft geschreven om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te kunnen verbeteren en wij eventueel aan de hand van deze review contact met u kunnen opnemen om gerichte vragen aan u te kunnen stellen.

i. Fraude

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

j. Wettelijke verplichting

De wet- of regelgeving kan ons verplichten persoonsgegevens te verwerken.

k. Kennisdatabank

RWV Advocaten hecht veel waarde aan kennisoverdracht en kennisvergaring. Derhalve kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in een interne kennisdatabank.

l. Cliënttevredenheidsonderzoeken

In sommige gevallen vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is geheel vrijwillig. Doet u mee aan een cliënttevredenheidsonderzoek, dan verwerken wij de door u opgegeven informatie.

m. Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging

Indien u ons kantoor bezoekt, noteren wij bij binnenkomst uw naam en het tijdstip van binnenkomst. Daarnaast kan het zo zijn dat wij ook het tijdstip noteren waarop u het kantoor verlaat.

n. (Win)acties

Indien u deelneemt aan een (win)actie verwerken wij persoonsgegevens, zodat wij u kunnen benaderen indien u een prijs heeft gewonnen.

o. Ter verdediging tegen juridische aanspraken

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onszelf te kunnen verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken.

Insolventies
Bij de afwikkeling van insolventieprocedures verwerken wij – al naar gelang de aard van de procedure - persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 1. De vereffening van het vermogen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het incasseren van vorderingen en het verkopen van roerende en onroerende zaken. Ook houden wij in dat kader crediteurenlijsten bij; in dat kader worden crediteuren aangeschreven.
 2. De afwikkeling van rechten van derden, zoals eigendomsvoorbehoud.
 3. Het beheren van het vermogen; in het kader van het beheer van de boedel inventariseren we bijvoorbeeld alle lopende overeenkomsten en sluiten wij nieuwe overeenkomsten. Ook in dat kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Het voeren en bewaren van de (boedel)administratie. Op ons rust de wettelijke plicht om de gehele administratie onder ons te nemen in faillissementen en schuldsaneringen en zelf een administratie bij te houden van de rechten, plichten en correspondentie van de boedel.
 5. Het publiceren van openbare en financiële verslagen en crediteuren-, verificatie- en uitdelingslijsten waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Juridische dienstverlening en mediations
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de navolgende grondslagen:

Wettelijke verplichting
Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens. Zo verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te legen. Het kan daarbij onder meer gaan om een kopie van een identiteitsbewijs of paspoort. Daarnaast zijn wij in bepaalde gevallen op basis van wet- of regelgeving verplicht informatie over u te verstrekken aan derden. Tot slot is een advocaat verplicht in een processtuk bepaalde persoonsgegevens op te nemen, zoals naam, adres en woonplaats.

Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang
Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantencontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;
 • om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;
 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude;
 • om uitvoering te kunnen geven aan onze bedrijfsactiviteiten;
 • ten behoeve van de interne kennisdatabank;
 • om onze bedrijfseigendommen te beveiligen.

Toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Incasso dienstverlening
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de navolgende grondslagen:

Wettelijke verplichting
Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens. Zo zijn wij in bepaalde gevallen op basis van wet- of regelgeving verplicht informatie over u te verstrekken aan derden. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en de Belastingdienst.

Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang
Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;
 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude;
 • het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;
 • het controleren van de kredietwaardigheid van een debiteur;
 • om uitvoering te kunnen geven aan onze bedrijfsactiviteiten;
 • ten behoeve van de interne kennisdatabank;
 • om onze bedrijfseigendommen te beveiligen.

Toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. Een verwerking waarvoor u toestemming heeft gegeven is bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenaccount.

Insolventies
Bij de afwikkeling van insolventieprocedures verwerken wij persoonsgegevens op basis van de uitvoering van onze wettelijke taak als curator of bewindvoerder.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van adviseurs, vertalingsbureaus, een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen, kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om ons te ondersteunen bij het incasseren van een vordering en maken wij gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van post;
 2. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om uw kredietwaardigheid te beoordelen en/of antifraudecontroles uit te oefenen;
 3. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus en/of agencies voor het analyseren van de persoonsgegevens over uw websitegebruik, voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties;
 4. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen;
 5. voor de opslag van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van een clouddienstverlener en archiefbureau;
 6. om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze te laten vernietigen, kunnen wij gebruik maken van een datavernietigingsbedrijf;
 7. ter verdediging tegen juridische aanspraken of klachten kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Denk daarbij aan juridische adviseurs, de deken, rechtbanken of aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM);
 8. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar ten behoeve van onze beroepsaansprakelijkheid;
 9. voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

Mocht het noodzakelijk zijn voor de behartiging van een dossier, dan kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land (alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europees Economische Ruimte) of internationale organisatie. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan een derde land wanneer een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking uit de AVG van toepassing is.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met ons via info@rwv.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te realiseren dan wel om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij deze in ieder geval bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het innen van de vordering en het kunnen afhandelen van geschillen die kunnen voortvloeien uit een door ons behandeld dossier. Sommige persoonsgegevens moeten echter nog langer worden bewaard op grond van de wet. Daarnaast geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw recht dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@rwv.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-04-2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op onze website.

© 2021 RWV