In zulke gevallen loont het de moeite en de kosten om een erfrecht advocaat in de arm te nemen. Die het erfrecht kent en die bovendien snapt hoe conflicten kunnen worden aangepast en opgelost. Hoe je heftige emoties en vastzittende overtuigingen aanpakt en bespreekbaar maakt.

Zo helpen onze erfrecht advocaten je bij de juiste verdeling van een erfenis, of: nalatenschap. En nemen we als het nodig is de juiste juridische stappen. Strijden we met je in de rechtbank om de rechter van jouw gelijk te overtuigen.

We helpen je ook als er nog geen erfenis is. Bijvoorbeeld over hoe je een testament moet uitleggen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. En welke erfrecht belastingen je kunt verwachten.

Waar kunnen wij je bij helpen?

Onze erfrecht expertises

Legitieme portie

Als een ouder in Nederland een kind (deels) onterft, verliest het kind niet automatisch alle aanspraken op de nalatenschap. Het kind heeft recht op een zogenaamde legitieme portie, een minimumaanspraak, ongeacht de inhoud van het testament. Deze portie, ongeveer de helft van het wettelijke erfdeel, fungeert als een geldvordering en niet als recht op specifieke goederen uit de nalatenschap. Dit recht moet binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder opgeëist worden, met strikte termijnen voor zowel de aanspraak als de uitbetaling.

Vereffening nalatenschap

Na overlijden moeten er financiële en juridische zaken worden geregeld. Dit wordt ook wel vereffening genoemd. Als de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden, moeten de schulden worden betaald en de bezittingen worden beoordeeld op hun waarde, zodat ze verdeeld kunnen worden onder de erfgenamen. Een vereffenaar, aangewezen door de erfgenamen of rechtbank, beheert deze afwikkeling.

Wettelijke verdeling erfenis

De wettelijke verdeling van een erfenis treedt in werking als er geen testament is of als het expliciet in het testament is opgenomen. Het is van toepassing als de overledene een echtgenoot en een of meer kinderen nalaat. Bij deze verdeling ontvangt de langstlevende echtgenoot automatisch alle goederen en is verantwoordelijk voor de schulden, terwijl de kinderen een niet-opeisbare geldvordering krijgen. Deze is pas opeisbaar bij overlijden of financiële problemen van de langstlevende. 

Executeur testamentair

In een testament kan de erflater een executeur testamentair aanwijzen die de nalatenschap beheert en afwikkelt. Deze executeur kan een erfgenaam zijn of een externe partij, zoals een notaris. De executeur heeft de taak om snel een boedelbeschrijving te maken, de nalatenschap te beheren en de erfgenamen gedurende het proces te informeren. De erfgenamen mogen niet zelf de nalatenschap afwikkelen zolang er een executeur is. Na voltooiing van zijn taken legt de executeur verantwoording af aan de erfgenamen.

Nalatenschapsmediation

Een overlijden brengt vaak heftige emoties met zich mee. Conflicten rond nalatenschappen liggen dan ook vaak op de loer. Die komen meestal voort uit onderliggend 'oud zeer' in plaats van de erfenis zelf. Uiteraard kan een kwestie worden voorgelegd aan een rechter, maar een rechtbankprocedure duurt lang en de uitkomst is vaak onzeker. Nalatenschapsmediation biedt een alternatief, waarbij een onpartijdige mediator erfgenamen helpt om het werkelijke conflict te ontrafelen en respectvolle afspraken te maken.

wat gebeurt er als iemand iets nalaat?

Afwikkeling nalatenschap

Een erfenis of, zoals we die hier verder noemen: de nalatenschap is het vermogen van de overledene dat moet worden verdeeld onder de erfgenamen en eventueel ook onder degenen die daarvoor in het testament zijn aangewezen (legitimarissen).

Een vermogen bestaat uit bezittingen en schulden. De afwikkeling van een nalatenschap verloopt in stappen. Eerst kijk je of er een testament is en wat daarin staat. Is er geen testament, dan regelt de wet wie erft en dus iets krijgt uit de nalatenschap en hoeveel. En waarvoor je als erfgenaam aansprakelijk bent. Want erven betekent niet alleen dat je iets ontvangt, maar dat je ook de schulden van de overledene overneemt.

Daarom heb je als erfgenaam drie keuzes:

 • Je aanvaardt de nalatenschap volledig
 • Je aanvaardt de nalatenschap beneficiair
 • Je verwerpt de nalatenschap

We zetten de stappen uitgewerkt voor je op een rij.

stap 1

Er is een testament

In het testament is de laatste of uiterste wil van de overledene opgenomen. Die kan daarin bepalen:

 • Wat er met het vermogen moet gebeuren,
 • Wie de erfgenamen zijn,
 • Wie de nalatenschap beheert, d.w.z. wie de executeur testamentair is of zijn,
 • Hoe de nalatenschap moet worden verdeeld,
 • Wie iets uit de nalatenschap krijgt (een legaat) zonder erfgenaam te zijn,
 • Of bepaalde erfgenamen worden onterfd.

Let op: onterven betekent niet dat een erfgenaam niets krijgt, alleen minder, namelijk de helft van wat de erfgenaam normaal zou ontvangen.

stap 2

Er is geen testament

In dat geval geldt de wet van het zogenaamde versterferfrecht. Daarin is bepaald dat je erft als je een wettelijke familierelatie hebt met de overledene.

De wet onderscheidt vier groepen die achtereenvolgens erven. Eerst wordt gekeken naar erfgenamen in de eerste groep en vervolgens naar erfgenamen in de tweede groep, etcetera.

 1. Echtgenoot of geregistreerd partner, kinderen, kleinkinderen,
 2. Ouders, broers, zussen of hun kinderen,
 3. Grootouders of hun kinderen,
 4. Overgrootouders of hun kinderen.

Als je niet zeker weet of er een testament is kun je dat nazien in het Centraal Testamenten Register. Daarin staat ook de notaris genoemd die het laatste testament heeft opgesteld.

stap 3

Erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden 
of erfenis verwerpen?

Hiervoor zagen we al dat je als erfgenaam (volgens testament of volgens de wet) drie keuzes hebt. Het is belangrijk die vooraf goed te overwegen, omdat ze onherroepelijk zijn. Dat wil zeggen: als je de keuze eenmaal hebt gemaakt, zit je er ook aan vast.

We werken ze hier voor je uit.

Erfenis zuiver aanvaarden: je aanvaardt de nalatenschap volledig  

Je krijgt recht op jouw deel van de bezittingen van de overledene, maar je bent ook zelf met jouw eigen inkomen en vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Als er meer erfgenamen zijn, betalen die uiteraard ook hun deel van de schulden.  Maar  elke schuldeiser van de overledene kan ervoor kiezen maar één erfgenaam aan te spreken, waarna die ene erfgenaam het deel wat hij ook voor de andere erfgenamen heeft betaald bij die anderen moet gaan halen.

Erfenis beneficiair aanvaarden: je aanvaardt de nalatenschap onder voorbehoud

Als je niet zeker weet wat je erft, kun je eerst een schriftelijke verklaring bij de rechtbank indienen dat je beneficiair aanvaardt. Je maakt dan een voorbehoud omdat je eerst wil weten welke bezittingen en schulden de overledene heeft. Je bent dan dus nog niet met jouw eigen inkomen en vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene en je krijgt ook nog niets uit de erfenis.

Erfenis verwerpen: je verwerpt de nalatenschap

Je krijgt niets uit de nalatenschap en je bent ook niet aansprakelijk voor schulden van de overledene. Het verwerpen werkt terug tot het moment van overlijden. Na jouw verwerping erft automatisch iemand anders uit de lijst die hiervoor onder stap 2 is genoemd.

Heb je minderjarige kinderen (jonger dan 18)? Let dan op! Je moet de erfenis dan namelijk ook voor die kinderen verwerpen. Daarvoor heb je een machtiging van de kantonrechter nodig. Vergeet je dat namens jouw kinderen te doen en zijn er drie maanden verstreken, dan gaat de wet ervan uit dat jouw kinderen de erfenis hebben aanvaard, alleen wel beneficiair, dus onder voorbehoud.

Is er een testament, dan kan de erflater niet worden bepaald of een erfgenaam een erfenis moet aanvaarden of mag verwerpen. Dat blijft een vrije keuze.

Wat als je het niet met elkaar eens bent?

Procederen in het erfrecht

Vaak gaat het om een conflict in het erfrecht in Nederland. Kom je daar als erfgenaam of als iemand die iets uit een nalatenschap erft niet uit, dan zal de rechter daarover moeten oordelen op grond van het Nederlandse erfrecht.

Dit recht zit vol met valkuilen, zoals wettelijke termijnen en voorschriften die je in acht moet nemen omdat je anders jouw recht verliest. In die slangenkuil heb je daarom zeker een bekwame gids nodig. De erfrecht advocaten van RWV kennen de weg.

En mocht het zo zijn dat er weliswaar sprake is van een juridisch conflict met heftige emoties, maar je bent nog wel zodanig on speaking terms, denk dan eens aan nalatenschapsmediation. Vereiste is wel dat alle partijen in ieder geval bereid zijn om naar elkaar te luisteren en samen te zoeken naar een oplossing waarbij alle belangen zoveel mogelijk worden gediend.

Welk recht is van toepassing?

Internationaal erfrecht

Soms overlijdt iemand in het buitenland. Of hier in Nederland, maar heeft de overledene een andere nationaliteit dan de Nederlandse. En dan zijn nog maar een paar voorbeelden waarbij je te maken kunt krijgen met internationaal erfrecht.

Heb je dan een probleem dat niet onderling opgelost kan worden, dan is het de vraag welke rechter daarover mag oordelen. In welk land. En welk recht die rechter dan moet toepassen.

In 1989 is het Haags Erfrechtverdrag gesloten. Daarin staat welk recht van toepassing is, in welke gevallen. En in de Europese Erfrechtverordening van 2015 staat welke rechter mag oordelen. En er staat ook iets in over welk recht die rechter kan toepassen. Die verschillende regels maken een internationaal conflict over erfrecht extra ingewikkeld.

wat klanten over ons zeggen

Het is altijd lastig om als buitenstaander in een situatie betrokken te worden waar een heleboel feiten van belang zijn om een moeilijke en langlopende zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. Birgitte lijkt daar absoluut geen moeite mee te hebben. Zowel de feitelijke/zakelijke informatie als de emotionele componenten weet zij goed te ordenen, zodat ze snel aan de gang kan en de regie kan pakken. Dat is heel fijn en voelt vertrouwd. Dank voor de fijne samenwerking Birgitte!

Leonoor van den Burg-Duivenvoorde

particulier

Voor een emotionele kwestie, professionele en adequate hulp gekregen van Mw B. Schelvis-Neuteboom. Zonder haar hulp had ik dit niet kunnen realiseren, dus opgelucht dat we dit zo snel en met een positief resultaat kunnen afsluiten. Op persoonlijke noot was het een prettige samenwerking in een moeilijke situatie, waarvoor nogmaals dank!

Mona

particulier

Wij raden iedereen aan om voor advies en ondersteuning in erfrecht, maar ook in andere casussen naar RWV Advocaten te gaan. Als executeur-testamentair zijn wij in een ingewikkelde casus terecht gekomen waardoor wij advies en ondersteuning bij RWV Advocaten hebben gevraagd. Wij werden bijgestaan door advocaat Birgitte Schelvis-Neuteboom. Een zeer gedreven advocaat die heel veel betrokkenheid toonde en volledig alles aanvoelde in deze moeilijke casus. Ze heeft ons het vertrouwen gegeven en naar tevredenheid alles afgehandeld. Wij zijn heel dankbaar dat zij ons heeft bijgestaan en willen haar dan ook van harte aanbevelen.

Anoniem

particulier

Waarom onze erfrecht advocaten inschakelen?

Ben je betrokken of raak je mogelijk betrokken bij een erfenis? Houd jouw verhaal eens tegen onze erfrecht advocaten aan. Wat kun je nu al doen? En wat kun je doen of moet je in ieder geval laten als er al sprake is van een nalatenschap? Wat is de beste strategie om kosten en baten, financieel, emotioneel en mentaal in evenwicht te houden? Om jouzelf in evenwicht te houden?

misschien ook interessant voor jou