Sinds 28 december 2009 is de Richtlijn 2006/123/EG in Nederland geïmplementeerd. Deze Richtlijn alsmede de Verordening op de Advocatuur zijn op ons kantoor van toepassing en verplichten ons om onze cliënten te informeren over een tal van zaken. Onderstaand tref je deze informatie aan. De informatie is een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden en dient in samenhang daarmee gelezen te worden.

Kantoorgegevens

RWV Advocaten
Rechtsvorm: Maatschap
Bezoekadres: Haagweg 149, 2321 AA te Leiden
Postadres: Postbus 11231, 2301 EE te Leiden
Telefoonnummer: 071 750 22 00
Faxnummer: 071 750 22 01
E-mailadres: info@rwv.nl
KvK-nummer: 27340982
BTW-nummer: NL008917 796 B01

Beschrijving van de werkzaamheden

RWV Advocaten biedt juridische dienstverlening op vrijwel alle rechtsgebieden in de vorm van advies, mediation en het voeren van gerechtelijke procedures. 

Kosten van de dienstverlening

RWV werkt niet met vaste uurtarieven. Omdat iedere klant en iedere zaak anders zijn, maken we heldere en op maat gesneden afspraken met onze cliënten over onze kosten. Een uurtarief, vast tarief, mixed fee, succesfee en hybride vergoedingen. Bij aanname van iedere opdracht wordt een opdrachtbevestiging verstuurd met daarin een omschrijving van de wijze van factureren en -zo mogelijk- een raming van de kosten.

Nederlandse Orde van Advocaten

Al onze advocaten zijn ingeschreven bij de: 

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM te Den Haag
T: 070 – 335 35 35
E: info@advocatenorde.nl
W: www.advocatenorde.nl

Algemene Voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Je treft deze aan op onze website. Onze algemene voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar en zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage onder nummer 9/2022.

Download algemene voorwaarden


Toepasselijk Recht

Op iedere overeenkomst van opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdende geschillen.

Klachten

Artikel 46 Advocatenwet: Advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het hof van discipline.

Op onze website tref je onze kantoorklachtenregeling aan waarin is te lezen hoe een klacht kan worden ingediend en hoe deze zal worden afgehandeld. Het kantoorklachtenformulier kun je downloaden van onze website en indienen via ons postadres of ons algemene e-mailadres. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op klachten en alles in het werk stellen een bevredigende oplossing te vinden. 

Download kantoorklachtenregeling


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Al onze advocaten en juristen vallen onder de Beroepsaansprakelijkheid verzekering, welke is afgesloten bij AON Nederland, gevestigd te Amsterdam. RWV Advocaten is verzekerd voor door bij de werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade tot een bedrag van €10.000.000,- per gebeurtenis. In de polis is geen geografische beperking van de dekking opgenomen. 

Als om welke reden ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000,00 dan wel, indien het door RWV gedeclareerde honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,00, zoals ook vermeld in de algemene voorwaarden.

Het adres van verzekeraar AON is:
AON Risk Solutions
Paalbergweg 2-4
1100 AG  AMSTERDAM

Laatst gewijzigd: 20-01-2023