RWV Advocaten vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van essentieel belang en streeft ernaar de privacy van een ieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe RWV Advocaten met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring geldt niet voor sollicitanten, medewerkers en uitzendkrachten.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

RWV Advocaten kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. RWV Advocaten is via onderstaande contactgegevens bereikbaar:

Telefonisch +31 (0)71-7502200 
Fax +31 (0)71-7502201 
E-mail info@rwv.nl
PostadresPostbus 11231
2301 EE Leiden
Bezoekadres Haagweg 149
2321 AA Leiden

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht (als je ervoor kiest om dit met ons te delen);
 • Functie (als je ervoor kiest om dit met ons te delen);
 • Kopie ID bewijs;
 • Medische gegevens;
 • IP-adres;
 • Jouw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • Of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent die wij aan u hebben toegezonden en op welke onderdelen u daarvan klikt;
 • Internetbrowser of apparaat type;
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis (vereist voor het sluiten van de overeenkomst);
 • Kredietinformatie;
 • Dossiernummer;
 • Inhoud correspondentie.

Als je een zaak in behandeling geeft aan een van onze advocaten of mediators, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat je aan ons verstrekt jouw: 

 • voor- en achternaam,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres en
 • betalingsgegevens.

Afhankelijk van de aard van de zaak die je in behandeling geeft, kunnen ook andere persoonsgegevens benodigd zijn. Is dit het geval, dan stellen wij je daarvan op de hoogte. Wens je deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Verstrek je bepaalde gegevens niet, terwijl de verwerking daarvan wettelijk verplicht is, dan zullen wij je daarover informeren. Ook verneem je dan van ons de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens aan ons.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen. Denk aan persoonsgegevens die:

 • te vinden zijn op openbare zakelijke websites en zakelijke social media platforms zoals LinkedIn,
 • verkregen worden door het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of het Kadaster te raadplegen, en
 • wij verkrijgen van onze klanten of relaties.

Juridische dienstverlening en mediations

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden:

a. Algemeen klantencontact

De gegevens worden gebruikt voor: 

 1. het verstrekken van de door jou opgevraagde informatie,
 2. het contact met jou over de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten, en
 3. de behandeling van vragen en/of klachten.

b. Ter uitvoering van een overeenkomst

Ten behoeve van de opdracht die je ons hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten en/of voor het geven van advies verwerken wij jouw persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan persoonsgegevens voor het leveren van juridisch advies,  het afhandelen van jouw betaling of het uitvoeren van een mediationopdracht.

c. Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt om producten of dienstverleningen aan te kunnen bieden die voor jou wellicht interessant zouden kunnen zijn.

d. Direct marketing

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen voor onder andere masterclasses te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing willen wij je informatie doen toekomen over diensten die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

e. Risicoanalyses

Wij kunnen in bepaalde gevallen jouw kredietwaardigheid (laten) beoordelen.

f. Reviews

Als. je een review wilt schrijven, dan kun je er zelf voor kiezen of jouw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden in beginsel bij welke review je hebt geschreven om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te kunnen verbeteren zodat wij eventueel aan de hand van deze review contact met je kunnen opnemen om gerichte vragen aan je te kunnen stellen.

g. Fraude

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

h. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties

Wij willen je graag benaderen met informatie waarvan wij denken dat die relevant is voor jou. Daarom combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis van deze gegevens bepalen wij welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie aan jou. Uiteraard verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens voor marketingacties.

i. Cliënttevredenheidsonderzoeken

In sommige gevallen vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is geheel vrijwillig. Doe. je mee aan een cliënttevredenheidsonderzoek, dan verwerken wij de door jou opgegeven informatie.

j. Ter verdediging tegen juridische aanspraken

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken om onszelf te kunnen verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken.

k. Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het kan daarbij onder meer gaan om een kopie van een identiteitsbewijs of paspoort. Daarnaast zijn wij in bepaalde gevallen op basis van wet- of regelgeving verplicht informatie over jou te verstrekken aan derden.

l. Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging

Als je ons kantoor bezoekt, noteren wij bij binnenkomst jouw naam en het tijdstip van binnenkomst. Daarnaast kan het zo zijn dat wij ook het tijdstip noteren waarop je het kantoor verlaat.

m. Kennisdatabank

RWV Advocaten hecht veel waarde aan kennisoverdracht en kennisvergaring. Derhalve kunnen jouw persoonsgegevens worden opgenomen in een interne kennisdatabank.

n. (Win)acties

Als je deelneemt aan een (win)actie verwerken wij persoonsgegevens, zodat wij je kunnen benaderen op het moment dat je een prijs hebt gewonnen.

o. Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van onze eigen debiteuren en de debiteuren van onze klanten

Wij verwerken de persoonsgegevens onder andere voor het: 

 1. versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren,
 2. uitvoeren van een telefoongesprek om de debiteur te herinneren aan een openstaande vordering, en
 3. laten uitvoeren dan wel coördineren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen.

Insolventies

Bij de afwikkeling van insolventieprocedures verwerken wij – al naar gelang de aard van de procedure - persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. De vereffening van het vermogen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het incasseren van vorderingen en het verkopen van roerende en onroerende zaken. Ook houden wij in dat kader crediteurenlijsten bij; in dat kader worden crediteuren aangeschreven.
 2. De afwikkeling van rechten van derden, zoals eigendomsvoorbehoud.
 3. Het beheren van het vermogen; in het kader van het beheer van de boedel inventariseren we bijvoorbeeld alle lopende overeenkomsten en sluiten wij nieuwe overeenkomsten. Ook in dat kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Het voeren en bewaren van de (boedel)administratie. Op ons rust de wettelijke plicht om de gehele administratie onder ons te nemen in faillissementen en schuldsaneringen en zelf een administratie bij te houden van de rechten, plichten en correspondentie van de boedel.
 5. Het publiceren van openbare en financiële verslagen en crediteuren-, verificatie- en uitdelingslijsten waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen.

Op basis van welke grondslag worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Juridische dienstverlening en mediations

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de navolgende grondslagen:

Wettelijke verplichting

Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Zo verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te legen. Het kan daarbij onder meer gaan om een kopie van een identiteitsbewijs of paspoort. Daarnaast zijn wij in bepaalde gevallen op basis van wet- of regelgeving verplicht informatie over jou te verstrekken aan derden. Tot slot is een advocaat verplicht in een processtuk bepaalde persoonsgegevens op te nemen, zoals naam, adres en woonplaats.

Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang

Het kan ook voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situatie een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan jou als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantencontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • het uitvoeren van risicoanalyses om jouw kredietwaardigheid te bepalen;
 • om je zoveel mogelijk voor jou relevante inhoud op onze website te presenteren;
 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude;
 • om uitvoering te kunnen geven aan onze bedrijfsactiviteiten;
 • ten behoeve van de interne kennisdatabank;
 • om onze bedrijfseigendommen te beveiligen.

Toestemming

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, geldt dat je het recht hebt de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Insolventies

Bij de afwikkeling van insolventieprocedures verwerken wij persoonsgegevens op basis van de uitvoering van onze wettelijke taak als curator of bewindvoerder.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen jouw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van adviseurs, vertalingsbureaus en een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken om ons te ondersteunen bij het incasseren van een vordering en wij maken gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van post;
 2. wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om jouw kredietwaardigheid te beoordelen en/of antifraudecontroles uit te oefenen;
 3. wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus en/of agencies voor het analyseren van de persoonsgegevens over jouw websitegebruik, voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties;
 4. wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen;
 5. voor de opslag van jouw persoonsgegevens maken wij gebruik van een clouddienstverlener en archiefbureau;
 6. om jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze te laten vernietigen, kunnen wij gebruik maken van een datavernietigingsbedrijf;
 7. ter verdediging tegen juridische aanspraken of klachten kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden. Denk daarbij aan juridische adviseurs, de deken, rechtbanken of aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM);
 8. wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar ten behoeve van onze beroepsaansprakelijkheid;
 9. voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie.

Voor het overige verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden met jouw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

Mocht het noodzakelijk zijn voor de behartiging van een dossier, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land (alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europees Economische Ruimte) of internationale organisatie. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan een derde land wanneer een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking uit de AVG van toepassing is.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat: 

 • alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens,
 • de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is,
 • onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls), en
 • onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden.

Heb je de indruk dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan contact op met ons via info@rwv.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te realiseren dan wel om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij deze in ieder geval bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst,
 • het innen van de vordering, en
 • het kunnen afhandelen van geschillen die kunnen voortvloeien uit een door ons behandeld dossier.

Sommige persoonsgegevens moeten echter nog langer worden bewaard op grond van de wet. Daarnaast geldt dat wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat je jouw toestemming intrekt en/of je bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door jou genoemde organisatie over te dragen.

Wil je een beroep doen op een van jouw rechten, dan kun je jouw verzoek daartoe sturen naar info@rwv.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je alvorens tot behandeling van jouw verzoek over te gaan verzoeken om jezelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op jouw verzoek. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan helpen wij je uiteraard graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-02-2021. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op onze website.