Aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Al onze advocaten en juristen vallen onder de Beroepsaansprakelijkheid verzekering, welke is afgesloten bij AON Nederland, gevestigd te Amsterdam. RWV Advocaten is verzekerd voor door bij de werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade tot een bedrag van €10.000.000,- per gebeurtenis. In de polis is geen geografische beperking van de dekking opgenomen. 

Als om welke reden ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000,00 dan wel, indien het door RWV gedeclareerde honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,00, zoals ook vermeld in de algemene voorwaarden.

Download algemene voorwaarden


Geografische dekking:

Werelddekking

Adresgegevens verzekeraar:

AON Risk Solutions
Paalbergweg 2-4
1100 AG  AMSTERDAM