MENU

Dienstenrichtlijn

Sinds 28 december 2009 is de Richtlijn 2006/123/EG in Nederland geïmplementeerd. Deze Richtlijn alsmede de Verordening op de Advocatuur zijn op ons kantoor van toepassing en verplichten ons om onze cliënten te informeren over een tal van zaken. Onderstaand treft u deze informatie aan. De informatie is een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden en dient in samenhang daarmee gelezen te worden.

Kantoorgegevens
RWV Advocaten
Rechtsvorm: Maatschap
Bezoekadres: Haagweg 149, 2321 AA te Leiden
Postadres: Postbus 11231, 2301 EE te Leiden
Telefoonnummer: 071 750 22 00
Faxnummer: 071 750 22 01
E-mailadres: info@rwv.nl
KvK-nummer: 27340982
BTW-nummer: NL008917 796 B01

Beschrijving van de werkzaamheden
RWV Advocaten biedt juridische dienstverlening op vrijwel alle rechtsgebieden in de vorm van advies, mediation en het voeren van gerechtelijke procedures. 

Kosten van de dienstverlening
RWV werkt niet met vaste uurtarieven. Deze zijn afhankelijk van de inhoud van de zaak. RWV werkt ook vaak met fixed fees en all-in prijzen. Bij aanname van iedere opdracht zal een opdrachtbevestiging verstuurd worden waarin een raming van de kosten wordt opgenomen en een uitgebreide omschrijving van de wijze van declareren.

Nederlandse Orde van Advocaten
Al onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl, website www.advocatenorde.nl

Algemene Voorwaarden
Op al onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U treft deze aan op onze website. Onze Algemene Voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar en zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage onder nummer 78/2011.

Toepasselijk Recht
Op iedere overeenkomst van opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdende geschillen.

Klachten
Artikel 46 Advocatenwet: Advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het hof van discipline.

Op onze website treft u onze Klachtenregeling aan waarin is te lezen hoe een klacht kan worden ingediend en hoe deze zal worden afgehandeld. Het klachtenformulier kun u downloaden van onze website en indienen via ons postadres of ons algemene e-mailadres. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op klachten en alles in het werk stellen een bevredigende oplossing te vinden. 

Geschillencommissie
Wanneer de klacht niet tot tevredenheid van de klager wordt afgehandeld kan de kwestie door de klager worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over de Geschillencommissie kunt u vinden op: https://loket.degeschillencommissie.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Al onze advocaten en juristen vallen onder de Beroepsaansprakelijkheid verzekering, welke is afgesloten bij AON Nederland, gevestigd te Amsterdam. RWV Advocaten is verzekerd voor door bij de werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade tot een bedrag van € 10.000.000,- per gebeurtenis. In de polis is geen geografische beperking van de dekking opgenomen. 

Het adres van verzekeraar AON is:
AON Risk Solutions
Paalbergweg 2-4
1100 AG  AMSTERDAM

Laatst gewijzigd: 16 augustus 2019

© 2021 RWV