RWV Advocaten verwerkt van haar sollicitanten persoonsgegevens. RWV Advocaten vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van essentieel belang en streeft ernaar de privacy van een ieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe RWV Advocaten met persoonsgegevens van sollicitanten omgaat. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

RWV Advocaten kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. RWV Advocaten is via onderstaande contactgegevens bereikbaar:

Telefonisch +31 (0)71-7502200 
Fax +31 (0)71-7502201 
E-mail info@rwv.nl 
    
Postadres Postbus 11231
2301 EE Leiden 
    
BezoekadresHaagweg 149
2321 AA Leiden

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens verwerken: 

 • jouw naam, adres en overige contactgegevens, 
 • geboortedatum, 
 • geslacht, 
 • eventueel foto, 
 • werkervaring, 
 • opleidingen, en 
 • overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt door het toezenden van jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae of vertelt tijdens een van de sollicitatiegesprekken. 

In sommige gevallen kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die wij verkregen hebben uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die verkregen worden via social media.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag worden jouw gegevens verwerkt?

RWV Advocaten verwerkt jouw persoonsgegevens om te bepalen of je geschikt bent voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd of een functie die open kan komen. Daarnaast vergelijkt RWV Advocaten tijdens de sollicitatieprocedure de persoonsgegevens van de sollicitanten met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten. RWV Advocaten kan jouw persoonsgegevens ook verwerken om contact met je op te nemen voor een nadere kennismaking. In sommige gevallen zullen wij jouw profiel op sociale netwerken met een zakelijk doel screenen en/of contact opnemen met referenten die je actief aan ons hebt verstrekt. Hierbij zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de baan waarvoor je hebt gesolliciteerd.

RWV Advocaten heeft een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doelen te verwerken. Zij heeft namelijk het gerechtvaardigd belang personeel te werven dat zo goed als mogelijk aansluit bij de functie.

RWV Advocaten kan jouw persoonsgegevens verwerken als zij daartoe wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen.

Tot slot verwerkt RWV Advocaten persoonsgegevens als je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat je ons toestemming hebt gegeven jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor één jaar op te slaan in onze database. Je hebt het recht deze toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Wij kunnen onder meer in de navolgende gevallen jouw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen;
 2. voor de opslag van jouw persoonsgegevens maken wij gebruik van een clouddienstverlener;
 3. om jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze te laten vernietigen, kunnen wij gebruik maken van een datavernietigingsbedrijf;

Voor het overige verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden met jouw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker dan is dat anders, in dat geval sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

RWV Advocaten zal jouw persoonsgegevens in principe niet doorgeven aan een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) of internationale organisatie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat: 

 • alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, 
 • de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is, 
 • onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls), en
 • onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. 

Heb je de indruk dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan contact op met ons via info@rwv.nl.

Bewaartermijn

RWV Advocaten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld dan wel om aan wet- en/of regelgeving te kunnen voldoen. RWV Advocaten bewaart de meeste persoonsgegevens in principe tot vier weken na het afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren tot maximaal één jaar vanaf het moment dat je jouw toestemming hebt gegeven. Word je aangenomen voor een functie bij RWV Advocaten, dan geldt vanaf het moment van indiensttreding de informatie over het verwerken van persoonsgegevens zoals is opgenomen in de privacyverklaring voor werknemers.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wil je een beroep doen op een van jouw rechten, dan kun je jouw verzoek daartoe sturen naar info@rwv.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je alvorens tot behandeling van jouw verzoek over te gaan verzoeken om jezelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op jouw verzoek. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan helpen wij je uiteraard graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 juni 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op onze website.