Recentelijk heeft de Landelijke Huisartsen vereniging (LHV) een aantal mededingingsrechtelijke vragen aan de ACM gesteld over het gebruik van appgroepen waarin tarieven met elkaar gedeeld werden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft aan dat zolang het delen van informatie (zoals tarieven) in een appgroep of op een website niet leidt tot afstemming of navolging, het volgens de mededingingsregels is toegestaan.

Gereguleerde marktwerking van toepassing op huisartsen

In de zorg is sprake van gereguleerde marktwerking. Dit betekent dat de Mededingingswet (Mw) van toepassing is. De ACM heeft in de ‘Richtsnoeren voor de zorgsector’ specifiek beschreven welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet. Het is u als huisarts verboden om gezamenlijk te onderhandelen over de prijs. Tenzij u als huisartsen gezamenlijk een omzet vertegenwoordigt van max EUR 1,1 mln (4-5 huisartsen).

Onderhandelen over tarieven is een mededingingsrisico

Onderhandelen over tarieven binnen een appgroep brengt aldus de ACM (en LHV) mededingingsrisico’s met zich mee. Simpelweg, ómdat het kan leiden tot afstemming of navolging door huisartsen in zo’n groep. U moet als huisarts zelfstandig, op basis van een individuele afweging van relevante factoren, uw eigen tarief vaststellen. Het maken van afspraken over tarieven is verboden.

U mag als ondernemers (zoals een waarnemend huisarts en praktijkhouder) geen activiteiten ondernemen die de mededinging beperken. Uitwisseling van commercieel gevoelige informatie kan in strijd zijn met de mededingingsregels. De beoordeling is afhankelijk van de aard van:

  1. de informatie,
  2. de context waarin dat gebeurt,
  3. de duur van de uitwisseling, en
  4. het effect op de deelnemers aan de groep.

Als u bijvoorbeeld in een appgroep meldt dat u met ingang van een bepaalde datum uw tarief verhoogt, kán dit problemen opleveren. De anderen kunnen immers expliciet of impliciet volgen, waardoor de concurrentie mogelijk beperkt wordt.

Wat mag wel gedeeld worden?

Het delen van informatie en ervaringen over bijvoorbeeld kwaliteit van de zorg, landelijk of regionaal beleid, werkdruk, actualiteiten, medische richtlijnen, opleidingsmogelijkheden. kan u helpen in uw werk. Helpen om de zorg te verbeteren. Dit komt niet snel in strijd met de mededingingsregels.

Vragen of aanbieden van een dienst tegen een bepaald tarief

Zolang het vragen of aanbieden van een dienst tegen een bepaald tarief in een appgroep of op een website niet leidt tot afstemming of navolging, is het volgens de mededingingsregels toegestaan.
Appgroepen of websites waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten zijn zinvol, praktisch en toegestaan. Het tarief wordt dan als openingsbod voor onderhandelingen vermeld binnen de relatie (potentiële) opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer en niet binnen een relatie van onderlinge concurrentie.

Het uitonderhandelen binnen een appgroep over het definitieve tarief is ongewenst omdat dit weer mededingingsrisico’s meebrengt. Het kan leiden tot onderling afgestemde feitelijke gedragingen. De uiteindelijke afspraak moeten tussen aanbieder en afnemer op basis van eigen afwegingen tot stand komen.

Advies: wees terughoudend met berichten over prijzen en tarieven in appgroepen

Door derden onderzochte gemiddelde tarieven mogen gedeeld worden, maar niet tot individuen herleidbaar zijn én niet tot doel hebben om de concurrentie te beïnvloeden. Het delen van informatie mag niet leiden tot onderlinge afstemming of tot navolging. Het gaat de ACM niet alleen om de intentie, maar ook om de context, duur, actualiteit en vooral het effect. Het laat onverlet dat u informatie mag delen om bijvoorbeeld de zorg te verbeteren, om met elkaar beleid te ontwikkelen of om werkdruk te inventariseren. Tegelijkertijd vraag ik me af of de ACM zich wel voldoende realiseert dat in de praktijk de inkomstenstroom van huisartsen overwegend gereguleerd wordt door de NZa en zorgverzekeraars. Hetgeen anders is dan bij ‘gewone’ ondernemers.

Het voorafgaande geldt voor alle huisartsen en dus ook voor aan de LHV verbonden (huisartsen)bestuurders.

Deelname aan dergelijke appgroepen is geenszins verboden. Het schept evenwel een mededingingsrechtelijke verantwoordelijkheid.

Meer informatie over de mededingingswet?

Wilt u meer weten over de mededingingswet en de toepassing ervan? Neem gerust contact met mij op. Als bestuurslid van DDDB (coöperatieve doktersdienst duin- en bollenstreek) zit ik dicht bij het vuur en kan ik u van goed advies voorzien.