Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding van affectieschade in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat naasten en nabestaanden van slachtoffers een vergoeding ontvangen voor de door hen geleden immateriële schade. Wat houdt deze wet precies in, en wanneer kunt u daar als naaste of nabestaande van een slachtoffer aanspraak op maken?

Doel Wet vergoeding van affectieschade: erkenning voor het leed van naasten

Het doel van de Wet vergoeding van affectie is maatschappelijke erkenning voor het feit dat ernstig en blijvend letsel niet alleen erg ingrijpend is voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de directe naasten. Hoewel de vergoeding een symbolisch karakter draagt – geld kan immers geen compensatie bieden voor verdriet – beoogt de wetgever aan de naasten enige vorm van genoegdoening te verschaffen. Nederland sluit daarmee aan bij de meeste andere Europese landen, die al langer vergoeding van affectieschade kennen.

Voorwaarden vergoeding van affectieschade

U kunt als naaste of nabestaande van een slachtoffer aanspraak maken op vergoeding van affectieschade als:

  • er sprake is van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een geweldsmisdrijf.
  • er sprake is van ernstig en blijvend letsel of van overlijden. Het letsel moet medisch zijn vastgesteld en kan ook psychisch van aard zijn. Bij een percentage blijvende invaliditeit van 70% of hoger is in principe sprake van ernstig en blijvend letsel. Dit percentage is echter niet doorslaggevend.
  • u een zeer nauwe band heeft met het slachtoffer. In de wet is vastgelegd wie recht heeft op vergoeding van affectieschade. Samengevat: als u de echtgenoot of geregistreerd partner, de levensgezel, de (pleeg)ouder, het (pleeg)kind van het slachtoffer bent. Of als u in zeer nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staat.

Hoe hoog is de vergoeding van affectieschade?

Het bedrag waarop u als naaste of nabestaande recht heeft, is vastgelegd in het Besluit vergoeding affectieschade. De hoogte van de vergoeding varieert van € 12.500,- tot € 20.000,-. In het besluit is per categorie naasten of nabestaanden opgenomen hoe hoog de vergoeding is.

Als echtgenoot van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel ontvangt u bijvoorbeeld een vergoeding van € 15.000,-. Als sprake is van een misdrijf wordt de vergoeding verhoogd met € 2.500,-. Het is mogelijk dat meerdere naasten of nabestaanden recht hebben op een vergoeding, bijvoorbeeld zowel u als uw kind. In dat geval heeft u beide recht op de volledige vergoeding, zoals die is vastgesteld in het Besluit vergoeding affectieschade.

Overgangsrecht

De Wet vergoeding van affectieschade is van toepassing op schadeveroorzakende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 1 januari 2019. Als de gebeurtenis zich heeft voorgedaan vóór 1 januari 2019, en het slachtoffer overlijdt na 1 januari 2019 aan de gevolgen hiervan, bestaat geen recht op vergoeding van affectieschade voor u als nabestaande.

Heeft u vragen over de Wet vergoeding van affectieschade?

Of bent u een naaste of nabestaande van een slachtoffer en wilt u aanspraak maken op vergoeding van affectieschade? Neem dan gerust contact op met mij of een van de overige letselschadespecialisten.