Het ruimtelijk bestuursrecht is een dynamisch rechtsgebied dat volop in beweging is. Vergunningen worden aangevraagd, bedrijventerreinen getransformeerd en bestemmingsplannen gewijzigd. Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden, waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen. Door de toegenomen digitalisering binnen onze samenleving worden dergelijke (voorgenomen) besluiten, kennisgevingen en mededelingen steeds vaker via de elektronische weg bekendgemaakt. Per 1 juli 2021 wijzigt de Bekendmakingswet en neemt de digitalisering nog verder toe met de komst van de Wet elektronische publicaties (Wep). .In dit artikel ga ik nader in op de Wep en geef ik u enkele tips hoe u als ondernemer ook op dit moment al zo goed mogelijk op te hoogte blijft van de nieuwste (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkelingen in uw omgeving.

Voorkom dat u uw rechten verspeelt!

Afhankelijk of sprake is van een bekendmaking, mededeling of kennisgeving van een (voorgenomen) besluit, dient u hiertegen tijdig een zienswijze in te dienen, bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Doet u dat niet, omdat u te laat op de hoogte was van het feit dat de gemeente het bestaande bestemmingsplan wil wijzigen, dan heeft u (onbedoeld) geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een (tijdige) zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Het niet (tijdig) indienen van een zienswijze heeft dan tot gevolg dat u op grond van de Algemene Wet bestuursrecht geen beroep meer kunt instellen tegen het definitieve bestemmingplan.

U heeft dus mogelijk ongewenst uw rechten verspeeld. Het niet tijdig op de hoogte zijn van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen uw directe omgeving komt namelijk veelal voor uw eigen risico.

Waar kunt u de bekendmakingen van de overheid vinden?

Ter voorkoming dat u ongewenst uw rechten verspeelt, is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van (voorgenomen) besluiten, mededelingen en kennisgevingen van de verschillende bestuursorganen binnen de overheid. Afhankelijk van het type besluit, mededeling of de kennisgeving, kunt u hiervoor het gemeentelijk publicatieblad, de Staatscourant of de website van uw gemeente raadplegen. Ook kan de kennisgeving van het besluit worden gepubliceerd in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Meldt u zich aan voor de online attenderingsservice: de OmgevingsAlert

Daarnaast kunt u zich, afhankelijk van uw woonplaats, aanmelden op de online attenderingsservice van de overheid (de OmgevingsAlert). Op die manier wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van besluiten en andere berichten die door gemeenten, provincies en waterschappen via overheid.nl gepubliceerd worden. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte van wat er speelt binnen uw omgeving.

Let op: nog niet alle gemeenten, provincies en waterschappen publiceren alle besluiten en berichten via overheid.nl. Dit betekent dat u zekerheidshalve ook de huis-aan-huisbladen, de regionale of landelijke dagbladen, de websites van de overheidsorganen en de Staatscourant in de gaten moet houden. Het feit dat een bepaalde vergunning niet in de app of in de online attenderingsservice is gepubliceerd, kunt u niet aan het bestuursorgaan tegenwerpen.

Installeer de OmgevingsAlert App

Werkt u veel met uw smartphone, dan kan ook het installeren van de app OmgevingsAlert van toegevoegde waarde zijn. Deze app is een initiatief van een private onderneming die met diverse gemeenten een samenwerking is aangegaan. Of uw gemeente hierbij is aangesloten, kunt u controleren via de volgende website. Na installatie van de deze app, krijgt u een melding zodra er in de door u gekozen buurt bijvoorbeeld een nieuwe vergunning is verleend. U kunt in de app bovendien zelf kiezen welke categorieën meldingen u wenst te ontvangen.

Let op: Ook het gebruik van deze app is op eigen risico. De ontwerper van deze app heeft haar aansprakelijkheid dan ook uitgesloten. U bent en blijft dus zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze informatie. Dit betekent ook in dit geval dat u de huis-aan-huisbladen, de regionale of landelijke dagbladen, de websites van de overheidsorganen en de Staatscourant in de gaten moet blijven houden

Wet elektronische publicaties maakt het bijhouden van bekendmakingen van de overheid gemakkelijker en overzichtelijker

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking. De Wep verplicht bestuursorganen zoals gemeenten en provincies om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in de officiële elektronische publicatiebladen te doen van de openbare lichamen waartoe het betreffende bestuursorgaan behoort. Deze elektronische publicatiebladen dienen vervolgens te worden gepubliceerd via de website www.officielebekendmakingen.nl

Dit betekent dat het voor bedrijven en burgers eenvoudiger wordt om alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen online te raadplegen en informatie te krijgen over besluiten die impact hebben op hun directe woon- en leefomgeving. Hierdoor kunt u sneller gebruik maken van uw recht om tijdig een zienswijze in te dienen, bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Deze wet ziet niet op bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht. Dit betekent dat bijvoorbeeld een aanvraag voor een bouwvergunning die wordt afgewezen, niet onder deze verplichting valt. In dit geval zal conform de huidige situatie de beslissing worden bekendgemaakt door toezending van het besluit aan de aanvrager (en eventuele belanghebbenden).

Gemeenten moeten gebruik maken van Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP)

Onder de Wep mogen gemeenten niet langer zelf een elektronisch gemeenteblad aanhouden of publiceren via hun eigen website. Ook worden de bekendmakingen van gemeenten niet meer gepubliceerd in de Staatscourant. In plaats daarvan geldt dat gemeenten wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten moeten indienen op de website officielebekendmakingen.nl via de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Op dit moment worden gemeentelijke verordeningen al op deze manier bekendgemaakt. Ter zake de beleidsregels en besluiten met rechtsgevolgen geldt dat deze vanaf 2021 dus ook worden bekendgemaakt en beschikbaar gesteld in de decentrale regelingenbank via DROP.

Voor bedrijven en burgers die geen toegang hebben tot het digitale platform verstrekt de gemeente op verzoek een papieren afschrift. Hiertoe stellen gemeenten een eigen beleid op.

Meer informatie over de Bekendmakingswet van de overheid?

Voorlopig treedt de Wet elektronische publicaties(Wep) naar verwachting pas op 1 juli 2021 in werking. Ter voorkoming dat u geen rechten verspeelt, is het van belang dat u zelf goed zicht blijft houden op eventuele ruimtelijke wijzigingen binnen uw directe omgeving. Mocht u hierover nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan tijdig contact op met mij of één van mijn collega’s.