In een artikel van eerder dit jaar schreven wij over wat een bedrijfsgeheim is (dat kan bijvoorbeeld een recept, een werkwijze of andersoortige knowhow zijn) en aan welke voorwaarden informatie moet voldoen om als zodanig te worden aangemerkt. Het is niet genoeg dat informatie geheim is en om die reden handelswaarde heeft. De informatie moet, in de bewoording van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb), zijn “onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden”. Maar welke maatregelen zijn redelijk? En op welke omstandigheden doelt de wet precies?

Voorbeelden van redelijke maatregelen in de memorie van toelichting bij de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De Europese Bedrijfsgeheimenrichtlijn (2016/943), die aan de Wbb ten grondslag ligt, bevat geen concrete voorbeelden van ‘redelijke maatregelen’ om informatie geheim te houden. De memorie van toelichting bij de Wbb doet dat wel. Het gaat hierom:

  • het opnemen van geheimhoudingsclausules in handelscontracten,
  • het opnemen van geheimhoudingsbepalingen in arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen,
  • het expliciet benoemen of registreren van bedrijfsgeheimen, zoals een bepaling dat alleen sleutelfiguren in een bedrijf toegang hebben tot de geheimen of het verrichten van een i-DEPOT,
  • het bewaken van het bedrijfsterrein of de betrokken installatie,
  • digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie, bijvoorbeeld ter voorkoming van het inbreken in computerbestanden of e-mail.

Voorbeelden van redelijke maatregelen voor de bescherming van bedrijfsgeheimen in de rechtspraak

Sinds de invoering van de Wbb in 2018 is er jurisprudentie gekomen die wat meer duidelijkheid geeft over wat zoal als redelijke maatregelen kan kwalificeren:

  • De rechtbank Den Haag oordeelde dat sprake was van redelijke maatregelen in een geschil tussen twee chemiebedrijven. De eisende partij had namelijk contractuele verplichtingen in (samenwerkings)overeenkomsten laten opnemen om bepaalde mengverhoudingen voor een chloordioxideproduct geheim te houden. Overigens is een dergelijke mengverhouding een typisch voorbeeld van een bedrijfsgeheim.
  • Ook in een geschil over knowhow ten aanzien van een installatie voor het verticaal telen van kruiden achtte de rechtbank Den Haag het bewezen dat er redelijke maatregelen waren genomen. De reden daarvoor was dat de eisende partij de gedaagde partij had medegedeeld dat zij de knowhow geheim wilde houden en dat zij de gedaagde partij een geheimhoudingsovereenkomst had laten tekenen. Daarnaast was alles zo geregeld dat de verschillende opdrachtnemers elk slechts een deel van de techniek zou installeren, opdat geen enkele opdrachtnemer de gehele samenstelling zou waarnemen. Beeldopnamen maken was bovendien herhaaldelijk verboden en er was een gebied aangewezen waar men niet mocht komen.
  • Het was volgens de rechtbank Limburg aannemelijk dat een Roermondse producent van schokabsorberende en drainerende producten over een bedrijfsgeheim beschikte en dus redelijke maatregelen voor geheimhouding had genomen. Het ging om geheimhoudingsbedingen en -overeenkomsten, informatie daarover in het personeelshandboek, camerabewaking, het bijhouden van bezoekerslijsten en het hanteren van een clean desk policy.

Een recent voorbeeld waar het misging met de redelijke maatregelen

Het kan ook mislopen op het vereiste van redelijke maatregelen. In een recent kort geding bij de rechtbank Rotterdam ging het over een bedrijfsconcept dat volgens de eisende partij als bedrijfsgeheim zou zijn beschermd. In een andere procedure tussen dezelfde partijen had de eisende partij het bedrijfsconcept als bewijsstuk ingebracht, waarbij zij de bedrijfsgeheime informatie digitaal zou hebben weggelakt.

De gedaagde partij kwam er alleen achter dat het weglakken niets meer was dan het plaatsen van zwarte vlakken over de tekst. Zij kon alle achterliggende tekst nog heel simpel selecteren, kopiëren en elders plakken. Oftewel, het document was vrij eenvoudig in zijn geheel te lezen. De rechtbank nam dat mee in haar oordeel over het vereiste van redelijke maatregelen:

Er hoeven geen vergaande of ingewikkelde handelingen te worden uitgevoerd, noch hoeft er speciale software te worden aangeschaft om toegang te krijgen tot de volledige tekst van het document. […] de wet [stelt] geen harde eisen ten aanzien van het beveiligingsniveau, maar in dit geval is van […] maatregelen om de inhoud geheim te houden nauwelijks sprake.

Wil je meer weten over de bescherming van bedrijfsgeheimen?

Wil je ervoor zorgen dat je informatie beschermd blijft? Of heeft iemand je bedrijfsgeheim onrechtmatig verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt? Neem gerust contact op met een van de intellectueel eigendom advocaten. We helpen je graag verder.