De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) biedt bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim, maar wat verstaat de Wbb precies onder een ‘bedrijfsgeheim’? Ik leg het uit aan de hand van een infographic.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim is een geheim gegeven of een geheel van geheime gegevens toebehorend aan een onderneming. In juridische zin moet informatie aan een drietal voorwaarden voldoen om als bedrijfsgeheim aangemerkt te worden. 
 

Heel kort uitgedrukt moet:

 • de informatie geheim zijn,
 • actief geheimgehouden worden, en
 • handelswaarde hebben juist omdat deze geheim is.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb)

In een eerder artikel schreven wij over de in 2018 in werking getreden Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). De Wbb is het resultaat van de Nederlandse implementatie van de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, oftewel de Bedrijfsgeheimenrichtlijn (2016/943).

De Wbb bepaalt onder meer:

 • wat onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim is,
 • welke beschermingsvrijstellingen bestaan (zoals die voor reverse engineering), en
 • welke handhavingsmiddelen kunnen worden toegepast om tegen onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen op te treden.

Definitie van bedrijfsgeheim: de voorwaarden | infographic

Maar wat verstaat de Wbb eigenlijk onder een bedrijfsgeheim? Je leest het in de infographic hieronder. 
 

Definitie van bedrijfsgeheim is veelomvattend

Zoals is op te maken uit de infographic hierboven, is de definitie van bedrijfsgeheim betrekkelijk breed. Ook informatie waarvan je het misschien niet meteen verwacht, kan als bedrijfsgeheim kwalificeren. De aard van de informatie is niet direct doorslaggevend voor de vraag of iets een bedrijfsgeheim zou kunnen zijn. Zo zijn er veel verschillende soorten informatie denkbaar die als bedrijfsgeheim kunnen kwalificeren.

Een aantal voorbeelden:

 • kook- of productrecepten,
 • bouw- of constructietekeningen,
 • knowhow,
 • data,
 • templates,
 • strategieën,
 • algoritmes.

Ook informatie als deze kan onder voorwaarden dus onder het toepassingsbereik van de Wbb vallen. Zo kunnen gegevens die voor jouw onderneming belangrijk zijn, mogelijk beschermd worden tegen onrechtmatig gebruik door anderen. Ook gegevens die niet in aanmerking komen voor intellectuele eigendomsrechten, kunnen via deze weg toch worden beschermd.

Recent geschil over bedrijfsgeheimen

Sinds de inwerkingtreding van de Wbb is er al een tal van gerechtelijke uitspraken over de wet gedaan. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid wanneer rechters oordelen dat er sprake is van een bedrijfsgeheim.

Een voorbeeld is een recente procedure bij de rechtbank Rotterdam. Hier stelde een bedrijf dat een de andere partij in strijd met de Wbb had gehandeld, door met de bedrijfsmethode en overige bedrijfsinformatie van het betreffende bedrijf aan de haal te gaan. De rechtbank oordeelde echter dat het bedrijf niet in de vereiste mate aannemelijk had gemaakt dat sprake was van een bedrijfsgeheim in de zin van de Wbb en wees de vordering daarom af.

Meer weten over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb)?

Wil je ervoor zorgen dat je informatie beschermd blijft? Of heeft iemand je bedrijfsgeheim onrechtmatig verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt? Neem gerust contact op met mij of een van de andere intellectueel eigendom advocaten. Wij helpen je graag verder.