Informatie is volgens vooraanstaande economen een productiefactor geworden, even belangrijk als arbeid en kapitaal. In toenemende mate zijn de apparaten die we gebruiken uitgerust met technologie die de producent informatie verschaft over de gebruiker. We gaan toe naar het ‘internet of things’, waarbij niet alleen onze computers en telefoons ‘online’ zijn, maar ook veel andere apparatuur. Dat geldt al voor de meeste nieuwe auto’s en CV-installaties. Er zijn vaak goede argumenten: de data helpen de producent en de gebruiker om onder andere energiezuiniger, veiliger en effectiever te werken. En er zijn ook risico’s!

Cookies

Er zijn voor de hand liggende beveiligingsrisico’s, maar ook risico’s die minder voor de hand liggen. Uw internetgedrag wordt bijvoorbeeld nauwgezet gevolgd met behulp van cookies. Aanvankelijk ontwikkeld om de snelheid van websites te verhogen door bepaalde informatie op de computer van de gebruiker achter te laten, zijn cookies inmiddels een manier geworden om ‘advertenties op maat’ aan te bieden en middels de zogenaamde ‘third party cookies’ komen gegevens over uw internetgebruik in handen van derden, waardoor gedetailleerde profielen van uw interesses (kunnen) worden opgesteld.

Exit cookie-wall?

Vooral met behulp van regelgeving op het gebied van privacy en databescherming, wordt in Nederland en Europa getracht om deze risico’s te beperken. De regels voor het gebruik van cookies zijn daarvan een voorbeeld. Vooral een voorbeeld van hoe het niet moet. Daar waar het de bedoeling was om de gebruiker de keuze te geven om websites te kunnen raadplegen met of zonder cookies, is het effect van de regeling dat (delen van) websites alleen kunnen worden geraadpleegd wanneer cookies worden geaccepteerd. In plaats van keuzes in privacy, levert de wet alleen een extra click door de ‘cookie-wall’ op, die door vrijwel iedereen als onzinnig wordt ervaren.

Cookie wetgeving aangepast

Per 11 maart 2015 is de cookie wetgeving (vastgelegd in de Telecommunicatiewet) gewijzigd en is het gebruik van bepaalde cookies mogelijk zonder de voorheen benodigde ‘uitdrukkelijke toestemming’. Cookies zijn toegestaan op het moment dat die – kort samengevat – nodig zijn voor het gebruik van de website of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst, mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker.

Aanpassing cookie wetgeving een verbetering?

Veel toepassingen van cookies vallen buiten de vrijstelling en het ligt dan ook niet voor de hand dat bedrijven de bestaande cookie-walls zullen afschaffen. In feite wordt veel van de gratis ‘content’ op het internet betaald door advertentie inkomsten en het afstaan van persoonsgegevens door de gebruikers.

Gebruik cookies door (semi-)overheidsbedrijven

Ook (semi)overheidsbedrijven gebruiken cookies; het College bescherming persoonsgegevens heeft in 2014 een vernietigend rapport geschreven over het gebruik van cookies door de NPO. (Semi-)overheidsinstellingen mogen – met de per 11 maart 2015 van kracht geworden wetswijziging - de toegang tot hun websites niet meer afhankelijk stellen van acceptatie van cookies. Deze instanties zullen dan ook wel hun ‘cookie-wall’ moeten slopen.

Meer informatie over de cookie wetgeving?

Heeft u vragen of behoefte aan een advies op maat? Neem gerust contact met mij op.