Per 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Zoals ik in mijn eerdere artikel heb geschreven, gaat de Omgevingswet over de fysieke leefomgeving en over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Zowel bedrijven, burgers als overheden kunnen activiteiten uitvoeren die de fysieke leefomgeving beïnvloeden en krijgen dus te maken met deze nieuwe Omgevingswet. Maar wat verstaan we precies onder deze activiteiten?

Het begrip 'activiteiten'

In de omgevingswet is het begrip 'activiteit' niet gedefinieerd. Wat er onder moet worden verstaan moet blijken uit de context waarin het begrip in de wet wordt gebruikt. Het gaat echter vaak om feitelijke handelingen. 

Belangrijke en veel voorkomende activiteiten zijn:

  1. Milieubelastende activiteiten;
  2. Bouwactiviteiten;
  3. Omgevingsplanactiviteiten;
  4. Natura 2000 activiteiten.

Milieubelastende activiteiten

Milieubelastende activiteiten zijn activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Voor elke milieubelastende activiteit wordt in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving aangegeven of een omgevingsvergunning voor die activiteit is vereist en/of en zo ja, welke algemene regels gelden. Dat gebeurt door middel van een “richtingaanwijzer”. Wordt de in de richtingaanwijzer genoemde activiteit niet verricht, dan zijn de regels niet relevant. 

Bouwactiviteit en Omgevingsplanactiviteit

De wetgever heeft in de Omgevingswet de “omgevingsvergunning bouwen” opgeknipt in een:

  • technische omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit en een;
  • ruimtelijke omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.

De reden voor deze “knip” is om toetsing van technische of ruimtelijke eisen te voorkomen waar dat niet nodig is volgens de wetgever.  

Bouwactiviteit

Een bouwactiviteit is een activiteit inhoudende het bouwen van een bouwwerk. Het gaat dan om de technische bouwkwaliteit van een bouwwerk, zoals constructie eisen die zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze eisen zijn nu nog opgenomen in het Bouwbesluit 2021.         

Omgevingsplanactiviteit

Een omgevingsplanactiviteit is:

  1. een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;
  2. een activiteit waarover in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan;
  3. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

De onder a genoemde omgevingsplanactiviteit is te kenmerken als een binnenplanse omgevingsactiviteit. De onder b en c genoemde omgevingsplanactiviteiten zijn te kenmerken als buitenplanse omgevingsactiviteiten. Het onderscheid in binnenplanse en buitenplanse afwijkingen wordt in de huidige wetgeving ook al toegepast bij het gebruik van bestemmingsplannen. 

Natura 2000 activiteiten

In de Omgevingswet is ook de Wet natuurbescherming opgenomen. Als gevolg daarvan bevat de Omgevingswet regels over de flora- en fauna-activiteiten en de Natura 2000 activiteiten.  

Natura 2000 activiteiten zijn activiteiten inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000 gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000 gebied. 

Een Natura 2000 activiteit kan zowel in het Natura 2000 gebied zelf plaatsvinden als daarbuiten. Het bouwen van een fabriek vlak bij een Natura 2000 gebied is een bouwactiviteit. Echter als het bouwen van deze fabriek significante gevolgen heeft voor het Natura 2000 gebied, is het bouwen ook een Natura 2000 activiteit.      

Belangrijke begrippen uit de nieuwe Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet krijg je te maken met nieuwe begrippen. In vier artikelen licht ik een aantal belangrijke nieuwe begrippen van deze wet toe. In dit artikel staat het begrip activiteiten centraal. In mijn volgende artikel  ga ik in op het begrip: “omgevingswaarde”.   

Wil je meer weten over de nieuwe Omgevingswet?

Heb je vragen over de nieuwe Omgevingswet? Neem gerust contact op met mij of een van de andere bestuursrechtadvocaten. Wij helpen je graag verder.