Per 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet krijg je te maken met nieuwe begrippen. In vier artikelen licht ik een aantal belangrijke nieuwe begrippen van deze wet toe.  In dit artikel staat het begrip 'omgevingswaarde' centraal In mijn volgende artikel ga ik in op het begrip 'zorgplicht'

Het begrip 'omgevingswaarde'

Omgevingswaarden bepalen voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentraties of depositie van stoffen.  

Aard van de omgevingswaarden

In de omgevingswet is bepaald dat omgevingswaarden moeten worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in objectieve termen. Een omgevingswaarde normeert de (totale) omgevingskwaliteit op een willekeurige plaats in het land of in een bepaald gebied. Het gaat daarbij om de totale gecumuleerde belasting van meerdere bronnen of bronsoorten op die plaats in de leefomgeving.  

Een omgevingswaarde is dus wezenlijk iets anders dan een “emissiewaarde” of “immissiewaarde”. Emissie is immers uitstoot aan de bron, zoals bijvoorbeeld een auto die uitlaatgassen en geluid produceert. Immissie daarentegen is belasting die een ontvanger bereikt van bijvoorbeeld geur, geluid of een concentratie van een verontreinigende stof, door een bron. Zoals milieubelastende stoffen op een natuurgebied. 

Waar wordt het begrip omgevingswaarde gebruikt in de Omgevingswet?

Omgevingswaarden kunnen worden vastgesteld bij een Omgevingsplan (Gemeente), Omgevingsverordening (Provincie) of een Algemene Maatregel van Bestuur (Rijk).

De omgevingswet kent verplichte en facultatieve omgevingswaarden.  

Rechtsgevolgen van een omgevingswaarde

Een omgevingswaarde heeft twee rechtsgevolgen. Ten eerste zijn het college van Burgemeester en Wethouders van een gemeente verplicht een programma vast te stellen wanneer niet voldaan wordt of naar verwachting niet zal worden voldaan aan een vastgestelde omgevingswaarde.    

Ten tweede moet iedere vastgestelde omgevingswaarde worden gemonitord en moet worden beoordeeld of aan die omgevingswaarde wordt voldaan.  

Zonder nadere regelgeving werken omgevingswaarden niet door bij de vaststelling van besluiten zoals een omgevingsvergunning. 

Wil je meer weten over de nieuwe Omgevingswet?

Heb je vragen over de nieuwe Omgevingswet? Neem gerust contact op met mij of een van de andere bestuursrechtadvocaten. Wij helpen je graag verder.