MENU

Ruimtelijke ordening en planschade

Het ruimtelijk ordeningsrecht is een belangrijk onderdeel van het omgevingsrecht. Wij bevinden ons op het terrein van het bouwen en wonen, van bestemmingsplannen, structuurvisies, streekplannen en dergelijke. 

Sinds medio 2008 is een nieuwe wet, de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) van kracht, die er voor moet zorgen dat procedures worden verkort en dat ook inspraakmogelijkheden enigszins worden gekanaliseerd en beperkt. 

Ontheffing bestemmingsplan

Onze advocaten behandelen alle procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en staan u ook bij indien een bestemmingsplan wordt gewijzigd of een ontheffing is verleend, waardoor u schade lijdt. U heeft wellicht recht op een schadevergoeding, planschade genaamd. 

Planschade

Als u een verzoek om planschade bij de gemeente indient, wordt door de gemeente eerst getoetst of deze schade bestaat en zo ja, of deze redelijkerwijs niet ook voor uw rekening behoort te komen en of deze niet op een andere manier wordt gecompenseerd. U kunt bij onze specialisten terecht voor advies en bijstand.

© 2022 RWV