Heeft u plannen om een windmolen te plaatsen of ondervindt u juist hinder van de windmolen van uw buurman? Of bent u het niet eens met zijn plannen om een windmolen te plaatsen? Dan is het handig om te weten wat de regels en procedures zijn omtrent het plaatsen van particuliere windmolens in ons traditioneel windmolen-land.

Kleine particuliere windmolens in aantocht

We kennen al de windmolenparken van energiebedrijven, maar nu zijn ook kleine particuliere windmolens bij woningen of bedrijven in opkomst. Deze windmolens staan op een eigen mast (tot 20 meter hoog) of worden, net als zonnepanelen, op het dak geplaatst. Het is een interessante manier van verduurzaming, waar de overheid in principe positief tegenover staat. Omdat het plaatsen van een windmolen – hoe klein ook - effect heeft op de naaste woon- en leefomgeving, zijn de regels van het ruimtelijk ordeningsrecht van toepassing.

Wat zijn de regels voor het plaatsen van een particuliere windmolen?

Er zijn twee soorten regels: 
• de bouwregels (die met de omgevingsvergunning verband houden), en 
• de milieuregels (die met het opwekken van energie verband houden). 

Een kleine windmolen, met een rotordiameter kleiner dan 2 meter, valt buiten de milieuregels. Blijven de bouwregels over. Omdat een windmolen als ‘bouwwerk’ wordt aangemerkt op het moment dat het vastzit aan de grond of op het dak, moet het wel aan de bouwregels voldoen. Wat houdt dat in?

De landelijke bouwregels maken voor sommige projecten, zoals zonnepanelen, een uitzondering op de vergunningsplicht. Dit geldt echter niet voor windmolens. Voor iedere windmolen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd en verkregen voordat de windmolen wordt geplaatst. 
 

Een groeiend aantal gemeenten heeft een specifiek beleid (facetbestemmingsplannen of beleidsnoties) opgesteld voor deze kleine (micro) windmolens en/of windturbines. Daarin staat precies wat mogelijk is en onder welke voorwaarden. Als er geen specifiek windmolenbeleid geldt in uw gemeente, dan gelden de bestemmingsplanregels. Deze kunt u raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning voor een particuliere windmolen aan?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een windmolen gebeurt op OLO, het omgevingsloket online. De procedure die u moet doorlopen verschilt per gemeente. Zorg er in ieder geval voor dat u het dossier goed op orde heeft. Is de aanvraag niet compleet, dan neemt het college deze niet in behandeling.

Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk op een aanvraag door het af te wijzen of door een omgevingsvergunning af te geven. In het laatste geval, wordt de beslissing gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bezwaar maken tegen de plaatsing van een windmolen? Hou de bezwaarperiode van zes weken in de gaten!

Bent u het niet eens met de beslissing van het college van burgemeester en wethouders, dan kunt u binnen zes weken na datum beslissing tegen het besluit bezwaar aantekenen. Ook hier geldt: zorg dat het dossier goed op orde is. 

Het bestuursrecht is een gesloten stelsel waarin argumenten alleen tijdens de bezwaarperiode kunnen worden aangevoerd. En zijn de zes weken voorbij, dan is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken en staat de rechtsgeldigheid van het besluit (hoe onrechtvaardig ook) vast. Dus wilt u bezwaar maken tegen de plaatsing van de windmolen van uw buurman, doe dit dan tijdig en voer alles aan! 

Meer weten particuliere windmolens?

Als u informatie wenst over de haalbaarheid van uw windmolen-plannen, dan helpen wij u graag. Of als u bezwaar wilt maken tegen de plaatsing van de windmolen van uw buurman? Wij weten welke argumenten u kunt aanvoeren!