Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben beide ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Er zijn twee manieren om na een scheiding het ouderdomspensioen te verdelen: verevening, hetgeen standaard wordt gebruikt, of conversie.

Verevening pensioen

Bij verevening komt een deel van de pensioenuitkering van de vereveningsplichtige ten goede aan de vereveningsgerechtigde. Als de ex-partners een verzoek tot verevening binnen twee jaar na de scheidingsdatum doorgeven aan de pensioenuitvoerder, zal de uitvoerder ook de uitbetaling aan de vereveningsgerechtigde verzorgen. In het geval dit verzoek niet of te laat gebeurt, zal de vereveningsgerechtigde zelf de uitbetaling moeten claimen bij de ex-partner.

Splitsen pensioen (conversie)

De ex-partners kunnen ook kiezen voor conversie. Dit houdt in dat op het moment van scheiding het deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner waar de vereveningsgerechtigde recht op heeft, wordt omgezet in een zelfstandige eigen aanspraak. Hetzelfde gebeurt met een eventueel bijzonder partnerpensioen. Het belangrijkste voordeel van conversie is dat de levenslange afhankelijkheid tussen de ex-partners definitief wordt verbroken, althans voor wat het pensioen betreft.

Overige verschillen tussen verevening en conversie

De keuze tussen verevening of conversie zal tot verschillende uitkomsten leiden. Zo kan bij verevening het ouderdomspensioen van de vereveningsplichtige weer aangroeien met het verevende deel als de vereveningsgerechtigde eerder overlijdt dan de vereveningsplichtige. Is er gekozen voor conversie dan vloeit in dezelfde situatie het geconverteerde deel van het pensioen niet terug naar de vereveningsplichtige. Komt daarentegen de vereveningsplichtige eerst te overlijden, dan behoudt de vereveningsgerechtigde bij conversie recht op het geconverteerde deel van het ouderdomspensioen. Bij verevening zou dat in dezelfde situatie niet het geval zijn; het verevende deel van het ouderdomspensioen voor de vereveningsgerechtigde komt in dat geval niet tot uitkering.

Wetsvoorstel

Duidelijk is dat bij verevening beide ex-partners wat pensioen betreft aan elkaar verbonden blijven en hiermee ook levenslang afhankelijk van elkaar zullen zijn. Minister Koolmees wil dit graag veranderen en wenst ook de uitbetaling van het pensioen te vereenvoudigen. Hij stelt daarom voor om

  1. conversie als standaardmethode te gebruiken en
  2. de uitbetaling van de pensioenuitkering standaard via de pensioenuitvoerder te laten verlopen door de “nee, tenzij” te wijzigen in “ja, tenzij”. Dit betekent dat pensioenuitvoerders bij een scheidingsmelding, die zij via de Basisregistratie Personen ontvangen, direct in actie komen, tenzij de ex-partners aangeven af te zien van verdeling van het ouderdomspensioen.

Hiermee wordt beoogd dat beide ex-partners los van elkaar kunnen beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen en zelf de regie over hun eigen financiële planning houden. Medio 2019 zal de minister een concreet wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.