Ouderdomspensioen

Als je in loondienst bent (geweest), dan heb je ongetwijfeld ouderdomspensioen opgebouwd. De Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (Wet VPs) bepaalt dat de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken moeten worden gedeeld. De wet gaat uit van een standaardregeling voor de verevening. Van de wettelijke regeling voor pensioenverevening mag worden afgeweken. Je kunt in de huwelijkse voorwaarden al opnemen dat je de toepasselijkheid van de Wet VPs uitsluit. In dat geval hoeft bij een scheiding geen verevening plaats te vinden.

Het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt verevend. Als je dat wilt, dan moeten de pensioenuitvoerders daar de opdracht toe krijgen. Let wel, er zijn termijnen verbonden aan het doorgeven van de wens tot verevening. Laat je dus goed inlichten tijdens je scheidingstraject. 

Het kan ook zo zijn dat je afstand doet van verevening, maar dat moet dan wel in overleg met je partner gebeuren. 

Ouderdomspensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd, valt buiten de wet. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met je ex-partner in het echtscheidingsconvenant. Bijvoorbeeld over de periode dat je ongehuwd samenwoonde.

Wil je niet verevenen? Er zijn andere opties

Er kan afgeweken worden van de standaardregeling. Zo kan gekozen worden voor conversie, waarbij het aandeel in het ouderdomspensioen en de eventuele waarde van het (bijzonder) partnerpensioen omgezet worden in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de gewezen echtgenoot. Ook kan worden gekozen voor een andere dan een 50-50 verdeling van de pensioenaanspraak of voor afkoop.

Kortom, er zijn vele opties mogelijk. Laat je goed inlichten, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.  

waar heb je recht op na de scheiding?

vormen van uitkeringen

Bijzonder nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is er niet alleen voor de achterblijvende partner, maar ook voor eventuele kinderen als deze nog minderjarig zijn. Het deel voor de kinderen heet dan wezenpensioen. Nabestaandenpensioen geldt vanaf het moment van overlijden.

Als je gaat scheiden, dan vervalt in principe het recht op nabestaandenpensioen, tenzij tijdens het huwelijk nabestaandenpensioen op kapitaalbasis is opgebouwd. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Dit pensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Je hebt dus geen recht meer op het geld dat na de scheiding opzij is gezet.

Helaas is sinds enige jaren het recht op nabestaandenpensioen in veel gevallen op risicobasis verzekerd en vervalt het recht op nabestaandenpensioen na een scheiding. Doe, om er zeker van te zijn hoe in het geval van vooroverlijden van jouw gewezen echtgenoot jouw nabestaandenpensioen geregeld is, navraag bij de pensioenverzekeraar.

Bijzonder partnerpensioen 

Dan hebben we ook nog het bijzonder partnerpensioen. Daarvoor is het van belang om te weten of er partnerpensioen is opgebouwd. Dit kan per pensioenregeling verschillen. 

Het partnerpensioen is in principe een uitkering dat je ontvangt als je partner overlijdt. Je partner moet dan wel deelnemer zijn van een pensioenfonds. Het partnerpensioen is een levenslange uitkering en bedraagt maximaal 70% van het opgebouwde pensioen. Het partnerpensioen is dus bedoeld voor de nabestaande partner van een overleden persoon, maar in veel gevallen geldt dit ook voor de ex-partner, maar dan wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. 

Samenwonenden kunnen niet altijd automatisch aanspraak maken op het partnerpensioen. Zo moet je onder anderen een samenlevingscontract laten opstellen en je moet jouw partner aanmelden als begunstigde bij je pensioenfonds. De regels verschillen per pensioenfonds, dus laat je goed voorlichten.

Als er partnerpensioen is opgebouwd, heeft de ex-partner recht op het deel dat is opgebouwd tot aan de echtscheiding. Dit geldt ook voor het partnerpensioen in de periode dat je nog niet was getrouwd als je elkaar als begunstigde hebt genoteerd. 

Ga je scheiden en vraag je je af hoe het met je pensioen zit?

Onze echtscheidingsadvocaten kunnen je adviseren over de mogelijke (fiscale) consequenties van afwijkende afspraken. Zo nodig kunnen wij een van onze gelieerde pensioendeskundigen inschakelen. Wanneer er sprake is van pensioenopbouw in eigen beheer van een ondernemer, adviseren wij je altijd samen met een actuaris/pensioendeskundige.

Onderneem tijdig actie! 

Het is belangrijk dat je je echtscheiding binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, meldt aan de pensioenuitvoerder. Ook als je niet overgaat tot verevening. Je moet daarvoor het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’ gebruiken. Stel dat je niet binnen twee jaar meldt dat je bent gescheiden, dan kan het zomaar zo zijn dat jouw pensioenuitvoerder niet meer wil meewerken aan de verevening. 

DOWNLOAD ONS STAPPENPLAN SCHEIDING

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor jou een stappenplan om je relatie stap voor stap af te sluiten. 

Download stappenplan

misschien ook interessant voor jou