Als gezaghebbende ouders bent u verplicht bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan neemt u onder andere afspraken op over de kosten van uw kind(eren). U bent in principe onderhoudsplichtig tot uw kind zijn of haar 21ste levensjaar heeft bereikt. Vanaf dat moment bestaat enkel nog een wettelijke plicht van u als ouders om in het levensonderhoud van uw kind te voorzien, voor zover het meerderjarige kind niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, ook niet door het verrichten van arbeid. In het ouderschapsplan kunt u ook afspraken opnemen voor het geval uw kind nog studeert na het bereiken van zijn of haar 21ste levensjaar. Een zogenaamd studiekostenbeding. Maar let op! Maak hierover goede afspraken, want een studiekostenbeding kan ook nadelige gevolgen voor u als ouder hebben.  

Voordelen studiekostenbeding in het ouderschapsplan

Het maken van afspraken over de studiekosten heeft zo zijn voordelen. U creëert duidelijkheid voor uw kind, zodat hij/zij weet bij wie hij/zij met de rekeningen terecht kan en u voorkomt toekomstige discussies over verdeling van de kosten.

Nadelen studiekostenbeding in het ouderschapsplan

Een studiekostenbeding kan echter ook nadelige gevolgen hebben. U verlengt contractueel uw onderhoudsplicht en u bent in principe gehouden aan deze afspraken. Een studiekostenbeding wordt ook wel een derdenbeding genoemd: een afspraak waarop ook uw kind een beroep kan doen. Dit leidt in de meeste gevallen niet tot problemen, maar wat als u minder inkomsten heeft dan u ten tijde van het maken van de afspraken had voorzien of wat als de band met uw kind niet meer goed is? Ook dan dient u de afspraken na te komen. Uw kind kan zelfs nakoming vorderen bij de rechter, de rechter beoordeelt dan of en hoe de gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.

Concrete afspraken in het ouderschapsplan voorkomen discussies en onduidelijkheid

Het is dan ook belangrijk dat u in het studiekostenbeding concrete en duidelijke afspraken opneemt. Zo voorkomt u toekomstige discussies met uw ex-partner en/of uw kind. Neem in het beding in ieder geval op tot welke leeftijd u wilt bijdragen in de studiekosten, of u bijdraagt ten aanzien van één of meerdere studies, in welke kosten u voorziet en hoe uw bijdrage zal worden berekend.

Voorbeeld studiekostenbeding in het ouderschapsplan

Een voorbeeld van een artikel dat regelmatig in een ouderschapsplan wordt opgenomen:

‘Studiekosten na 21 jaar

De ouders verplichten zich aan een kind van 21 jaar of ouder een (studie) bijdrage te betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met hen met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de [leeftijd]-jarige leeftijd bereikt.

Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van de ouders is onherroepelijk, zodat de kinderen het recht hebben om zo nodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit ouderschapsplan geldt tevens als aanvaarding van dit beding door partijen als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.’

Meer informatie over het ouderschapsplan of over het opnemen van een studiekostenbeding in het ouderschapsplan?

Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere familierechtadvocaten van RWV. Wij adviseren u graag.