Het Hof Arnhem–Leeuwarden heeft, na terugverwijzing door de Hoge Raad, geoordeeld dat de in een overnameovereenkomst opgenomen garantie zo dient te worden uitgelegd dat de verkoper de betalingsverplichting die voortvloeit uit de door de (ex-)werknemer geïnitieerde waardeoverdracht voor zijn rekening dient te nemen.

In deze zaak was in de overnameovereenkomst een bepaling opgenomen die de juistheid van de balans alsmede de volledigheid van de pensioentoezeggingen garandeerde. Een aantal maanden ná de overname werd de koper geconfronteerd met de verplichting tot betaling van circa € 56.000,- uit hoofde van de waardeoverdracht van de pensioenaanspraken van een werknemer. De werknemer had de aanvraag echter ruim vóór de overnamedatum bij de pensioenverzekeraar ingediend, maar op de balans stond hierover niets vermeld.

De koper stelde zich op het standpunt dat de verkoper de in de overnameovereenkomst opgenomen garantie had geschonden. De verkoper verweerde zich met de stelling niet bekend te zijn met de aanvraag van de waardeoverdracht en stelde dat, nu de betalingsverplichting ná de datum van de overname was ontstaan, deze terecht niet op de balans was opgenomen.

Het Hof oordeelt dat de verkoper navraag had kunnen doen bij de (ex-)werknemer of bij de pensioenverzekeraar en zij op de hoogte had kunnen zijn van de waardeoverdracht en de hieraan verbonden betalingsverplichting.

Conclusie: de verkoper, die bij de overname door meerdere adviseurs is bijgestaan, heeft de garantie geschonden en wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag aan de koper van € 56.000,-.

Tip: doe een due dilligence onderzoek bij een overname

Bij een overname is het gebruikelijk een due diligence onderzoek te (laten) verrichten. Onze ervaring leert dat het thema pensioen in dat proces vaak onderbelicht blijft. Om te voorkomen dat u na een overname ‘pensioenlijken’ in de kast treft, doet u er verstandig aan het due diligence onderzoek ook toe te spitsen op de pensioenvraagstukken.

Klik >hier< om het volledige arrest te lezen.

Meer informatie over pensioen?

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten. Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.