Normaal gesproken ben je als bestuurder van een vennootschap verantwoordelijk voor het tijdig deponeren van je jaarrekening. Wanneer dit niet gebeurt en jouw bedrijf vervolgens failliet gaat, wordt vermoed dat je als bestuurder jouw taken onbehoorlijk hebt vervuld en daarom aansprakelijk bent voor het boedeltekort. Uit een arrest van het hof ’s-Hertogenbosch blijkt daarentegen dat ook de accountant aansprakelijk kan zijn voor de te late deponering van de jaarrekening van een bedrijf. In dit geval had de accountant van het bedrijf de jaarrekening – ondanks een duidelijke en tijdige opdracht van het bestuur van het bedrijf – 19 dagen te laat gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor stelde de curator het bestuur aansprakelijk. Het bestuur stelde vervolgens de accountant aansprakelijk en vorderde schadevergoeding.

Gevolgen niet tijdig deponeren jaarrekening

In deze kwestie betrof het een horecaonderneming die in februari 2018 failliet werd verklaard. Kort daarvoor, op 19 januari 2018, had de accountant van het bedrijf de jaarrekening 2016 – 19 dagen te laat – gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De curator van het bedrijf stelde het bestuur van de vennootschap – op basis van het bewijsvermoeden van artikel 2:248 BW - aansprakelijk voor het boedeltekort, vanwege de te late deponering en de daarmee samenhangende kennelijke onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur. Het bestuur trof in dat kader een schikking met de curator voor een bedrag van € 30.000,-.

Rechtbank oordeelt geen aansprakelijkheid accountant

Het bestuur stelde echter de accountant aansprakelijk en sprak hem aan tot vergoeding van het aan de curator betaalde schikkingsbedrag ter hoogte van € 30.000,-. De accountant had immers (tijdig) de opdracht gekregen om de jaarrekening samen te stellen en te deponeren. De accountant was het hier niet mee eens en stelde dat hij nooit had toegezegd de jaarrekening te zullen deponeren. De rechtbank Limburg gaf de accountant dan ook gelijk nu de accountant de deponering nooit zou hebben toegezegd en er om die reden geen sprake zou zijn van een tekortkoming.

Hof oordeelt: accountant wel aansprakelijk voor niet tijdig deponeren jaarrekening

Het bestuur stelde hoger beroep in en stelde dat de accountant wanprestatie had gepleegd door het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen en om die reden aansprakelijk was voor de schade ter hoogte van het aan de curator betaalde schikkingsbedrag van € 30.000,-

De accountant stelde dat er geen verband bestond tussen zijn wanprestatie (het te laat deponeren van de jaarrekening) en het schikkingsbedrag van € 30.000,- omdat het bestuur zich onvoldoende had verweerd tegen de stellingen van de curator en de schikking volgens hem daardoor ten onrechte met de curator was aangegaan. Hij voerde daarbij aan dat een te late deponering van de jaarrekening vaak als een onbelangrijk verzuim zou worden beschouwd en dat een overschrijding van 19 dagen voor het bestuur daarom geen reden had moeten zijn om te schikken.

Het hof oordeelde dat de accountant wel degelijk de verplichting had om de jaarrekening tijdig te deponeren, omdat dit onderdeel was van zijn opdracht. Ook had de accountant een beroepsmatige verantwoordelijkheid om te zorgen dat de jaarrekening tijdig werd gedeponeerd. Door de te late deponering had de accountant een wanprestatie gepleegd, waardoor het bestuur genoodzaakt was om een schikking te treffen met de curator. Het hof oordeelde daarom dat de accountant aansprakelijk was voor de schade van € 30.000,- die het bestuur had geleden als gevolg van zijn wanprestatie.

Zijn jouw jaarrekeningen niet tijdig gedeponeerd? Laat je adviseren over de mogelijke gevolgen

Zijn jouw jaarrekeningen niet tijdig gedeponeerd? Of wordt je in een faillissementssituatie aansprakelijk gesteld door de curator? Laat je door ons adviseren over de gevolgen en de mogelijke oplossingen. Neem gerust contact op met mij of een van de andere insolventierechtadvocaten.