Het kan!

Stel, uw werknemer wordt arbeidsongeschikt door een ongeval in de privésfeer. Dit gaat vaak gepaard met aanzienlijke financiële gevolgen.

Afhankelijk van de oorzaak van de ziekte heeft u als werkgever de mogelijkheid om de kosten van de loondoorbetaling, de kosten van de re-integratie en de kosten van de rechtsbijstand, op de aansprakelijke persoon te verhalen.
Dit artikel bevat een korte toelichting op het zelfstandige verhaalsrecht van de werkgever.

Financiële gevolgen

In geval van arbeidsongeschiktheid van uw werknemer bent u gehouden het loon van de arbeidsongeschikte werknemer voor maximaal twee jaar door te betalen. Bovendien moet u volgens de wet samen met uw werknemer aan zijn re-integratie werken. Als werkgever bent u verplicht de bedrijfsarts of de arbodienst in te schakelen. Deze kosten komen voor uw rekening. Door middel van het afsluiten van een verzuimpolis kunt u deze risico's enigzins inperken. Daar zijn echter vaak hoge kosten en een aanzienlijk eigen risico aan gekoppeld. Bovendien wordt vaak slechts een deel van de daadwerkelijk gemaakte kosten gedekt.

Verhaal kosten loondoorbetaling

Wanneer een derde aansprakelijk is voor de gebeurtenis als gevolg waarvan uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden, heeft u als werkgever een zelfstandig verhaalsrecht jegens die derde. Deze derde mag niet een andere werknemer van u zijn, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze werknemer.

Dit verhaalsrecht geeft u de mogelijkheid om het netto loon dat tijdens arbeidsongeschiktheid aan de betreffende werknemer is betaald, te verhalen op de aansprakelijke derde. Onder het netto loon vallen ook vakantietoeslag, spaarloon en doorbetaalde overuren zover deze op grond van de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst moeten worden uitgekeerd.

Verhaal kosten re-integratie

Sinds 2008 is tevens wettelijk vastgelegd dat ook de redelijke kosten van de re-integratie van de werknemer op de aansprakelijke persoon verhaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan de kosten van de arbodienst, van omscholing, voor persoonlijke hulp en voor aanpassing op de werkplek.

Verhaal kosten rechtsbijstand

Tenslotte is het mogelijk om de kosten voor rechtsbijstand die u moet maken voor het verhalen van de netto loonschade en de re-integratie kosten op de aansprakelijke persoon te verhalen. Daarvoor is wel vereist dat het redelijk is deze kosten te maken en deze kosten ook redelijk zijn qua hoogte. Dit betekent dat u als werkgever tegen zeer beperkte buitengerechtelijke kosten (advocaatkosten) uw financiële nadeel aanzienlijk kunt beperken.

Heeft u vragen over uw verhaalsmogelijkheden of heeft u andere vragen over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact op met mij of een van de andere arbeidsrecht- of letselschadeadvocaten.

Oorspronkelijk auteur: mr. Gizem Çimen