Verplichtingen werkgever en werknemer

Verplichtingen werkgever

Zo is de werkgever verplicht om in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op te stellen en dit met medewerking van de werknemer regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen. Ook moet een re-integratieverslag worden opgemaakt en moet de werknemer zoveel als mogelijk in de gelegenheid worden gesteld een deel van zijn werkzaamheden, eventueel in aangepaste vorm, te verrichten.

Verplichtingen werknemer

De werknemer is op zijn beurt verplicht gevolg te geven aan bepaalde voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een deskundige getroffen re-integratiemaatregelen. Ook is hij verplicht zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak. Bovendien rust op de werknemer de verplichting, zoveel als mogelijk, (aangepaste) arbeid te verrichten. Geeft de werknemer daar geen uitvoering aan, dan kunnen bepaalde sancties worden opgelegd. 

Re-integratietraject is complex

Het door de werkgever en werknemer te volgen re-integratietraject is complex. Hierdoor ontstaat al snel discussie over de vraag of de werkgever aan alle re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Voor de werkgever is het van groot belang om gedurende het gehele re-integratietraject actief te handelen en op de juiste momenten de juiste maatregelen te treffen. Het niet-naleven van bepaalde re-integratieverplichtingen kan leiden tot een loonsanctie. Dit houdt in dat de werkgever het loon van de zieke werknemer ook na twee jaar ziekte nog moet doorbetalen.

testimonial arbeidsongeschiktheid

wat klanten over ons zeggen

De bereikbaarheid en communicatie van en met Nadine van der Slot is snel en goed. Wij krijgen goede adviezen waar wij mee aan de slag kunnen. Kortom een goede en fijne samenwerking!  

Elise Amrane

Provalu

Nadine van der Slot kent onze organisatie goed, is zeer deskundig en betrokken, denkt mee, verdiept zich in de situatie en zal te allen tijde een helder en realistisch beeld schetsen van de mogelijkheden en risico's.

Marian Habraken

AB Zuid-Holland

Waarom onze arbeidsrecht advocaten inschakelen?

Onze arbeidsrecht advocaten kunnen werkgevers deskundig adviseren tijdens het re-integratietraject. Niet alleen kan daardoor het opleggen van een loonsanctie worden voorkomen, ook kunnen tijdig de juiste prikkels aan werknemers worden gegeven wanneer zij niet aan hun verplichtingen tijdens ziekte voldoen. Mocht een loonsanctie al opgelegd zijn, dan helpen wij de werkgever graag bij het voeren van een procedure tegen het UWV over die opgelegde loonsanctie. 
 

Bij onze arbeidsrecht advocaten kun je ook terecht voor andere vraagstukken die te maken hebben met het ziekteverzuim van een werknemer zoals het opstellen en/of laten beoordelen van ziekteverzuim- en re-integratiereglementen waarin onder meer afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de controle van zieke werknemers,  de re-integratie, vakantie en ziekte en de loonbetaling bij ziekte.

Misschien ook interessant voor jou?