Om uw bedrijf te kunnen exploiteren heeft u vaak op basis van een koop- of huurovereenkomst grond in gebruik waar uw bedrijfsgebouwen op zijn gebouwd, materiaal wordt opgeslagen of andere bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Als u handelingen verricht op of in de bodem dan dient u rekening te houden dat op deze activiteiten de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing is. 

Wat is de Wet bodembescherming (Wbb)?

De Wbb, die op 1 januari 1987 in werking is getreden, is gericht op het voorkomen van nieuwe gevallen van bodemverontreiniging en het saneren van bepaalde oude gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Er is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging als dat geval is ontstaan vanaf 1 januari 1987. Zo niet (dus veroorzaakt vóór 1 januari 1987) dan betreft het een historische bodemverontreiniging.  

Een nieuw geval van bodemverontreiniging, dan heeft u een zorgplicht en een meldingsplicht!

Op handelingen door u verricht vanaf 1 januari 1987 - of die door anderen zijn verricht maar waar u opdracht toe heeft gegeven – rust een zorgplicht en een meldingsplicht op basis van de Wbb, betreffende:

  • het laten van stoffen op of in de bodem;
  • het beïnvloeden van de bodemstructuur of de bodemkwaliteit;
  • het uitvoeren van werken;
  • het transporteren van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen;
  • handelingen die het hiervoor genoemde als nevengevolg hebben;
  • handelingen die leiden tot erosie, verdichting of verzilting.

Zorgplicht Wet bodembescherming (Wbb)

De zorgplicht uit de Wbb is tweeledig: 

Ten eerste verplicht de Wbb u alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van u kunnen worden gevergd, met als doel de verontreiniging of aantasting te voorkomen. 

Ten tweede verplicht de Wbb u als die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.  

Meldingsplicht Wet bodembescherming (Wbb)

Als u de hiervoor genoemde handelingen in of op de bodem verricht en daarbij kennis neemt van bodemverontreiniging die door die handelingen wordt veroorzaakt, moet u daarvan zo spoedig mogelijk melding maken bij het bevoegde gezag. Bij de melding moet u aangeven welke van de in de zorgplicht bedoelde maatregelen u voornemens bent te treffen of reeds heeft getroffen.  

De meldingsplicht geeft het bevoegde gezag de mogelijkheid toezicht uit te oefenen op de verplichting om maatregelen te nemen en daaromtrent ook aanwijzingen te geven.  

Gevolgen schending zorgplicht bodemverontreiniging

Wat zijn de gevolgen als u uw zorgplicht niet na komt? Het bevoegde bestuursorgaan (De Minister, college van Gedeputeerde Staten of het college van Burgemeester en Wethouders) kan u ten eerste een bestuurlijke herstelsanctie opleggen, zoals een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. 

Schending van  uw zorgplicht uit de Wbb is ook een economisch delict op basis van de Wet op de economische delicten. Dus u kunt ook strafrechtelijk worden vervolgd.  

Vragen over bodemverontreiniging of Wet bodembescherming (Wbb)?

Als u nog aanvullende vragen over bodemverontreiniging heeft of over de Wbb, neemt u gerust contact op met mij of een van de andere bestuursrechtadvocaten. Wij bieden u graag de helpende hand in deze complexe situaties.