wet bescherming bedrijfsgeheimen

jouw bedrijfsgeheimen beter 
en wettelijk beschermd

Opvallend genoeg was er tot voor kort geen enkele wet die bescherming bood aan bedrijfsgeheimen. Daar is echter in 2018 verandering in gekomen met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB). Voor jou belangrijke kennis, die niet bedoeld is om met jouw concurrenten te delen, wordt met deze wet beschermd.

De wet regelt dus: 

 • wat er onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan,
 • hoe je bij schending van deze geheime informatie moet optreden, en
 • welke maatregelen je kunt nemen.

Bedrijfsgeheimen – heb je ze?

Maar wat is nu volgens deze wet een bedrijfsgeheim? De wet kent drie voorwaarden waaraan kennis moet voldoen om beschermd te worden als bedrijfsgeheim.

 1. Allereerst moet het gaan om informatie die niet algemeen bekend is binnen jouw sector. Het gaat dus over informatie die jou onderscheidt van jouw concurrenten en die niet te achterhalen valt door hen. Ook hier geldt weer het voorbeeld van CocaCola: er zijn veel fabrikanten die frisdrank kunnen maken, maar alleen het specifieke recept geeft CocaCola die unieke smaak.
 2. Met de informatie kun je producten maken die je in de markt kunt plaatsen. Immers: alleen op basis van het recept kun je CocaCola maken. De informatie vertegenwoordigt dus handelswaarde. Dit is de tweede wettelijke voorwaarde.
 3. De derde voorwaarde is dat degene die over deze informatie beschikt redelijke maatregelen moet hebben getroffen om deze informatie ook echt geheim te houden.

Beschik je over heel specifieke en geheime kennis die je gebruikt in jouw onderneming? Dan is de kans groot dat je een bedrijfsgeheim hebt.

Het verkrijgen, openbaar maken en gebruiken van bedrijfsgeheimen

Het is een open deur: geheimen dienen natuurlijk geheim te blijven. Daarom is het illegaal kopiëren of stelen van bedrijfsgeheimen onrechtmatig. Maar ook medewerkers of oud-medewerkers die er met de bedrijfsgeheimen vandoor gaan om zelf een concurrerend bedrijf op te zetten, doen dit onrechtmatig. Dit komt geregeld voor.

Backward engineering is geoorloofd

Toch kent de wet ook een aantal situaties waarin er geen sprake is van het onrechtmatig verkrijgen van een bedrijfsgeheim. Zo is het mogelijk dat een concurrerende onderneming op basis van eigen onderzoek tot geheel dezelfde bevindingen komt. Ook het uit elkaar halen, ontleden en onderzoeken van producten die door de concurrent op de markt zijn gebracht mag. Dit wordt backward engineering genoemd en is dus geoorloofd.

Wat kun je doen wanneer jouw bedrijfsgeheimen worden gebruikt?

De wet geeft je een vrij forse gereedschapskist die je kunt gebruiken wanneer iemand onrechtmatig jouw bedrijfsgeheim heeft verkregen en gebruikt. De rechter kan -op jouw verzoek- de volgende maatregelen bevelen:

 1. de staking van of het verbod op het onrechtmatig gebruik of op de onrechtmatige openbaarmaking van het bedrijfsgeheim;
 2. het  verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken, of om inbreukmakende goederen voor deze doeleinden in te voeren, uit te voeren of op te slaan;
 3. het terugroepen van de inbreukmakende goederen van de markt;
 4. het ontdoen van de inbreukmakende goederen van hun inbreukmakende hoedanigheid;
 5. de vernietiging van de inbreukmakende goederen of het uit de handel nemen ervan, op voorwaarde dat het uit de handel nemen geen afbreuk doet aan de bescherming van het bedrijfsgeheim;
 6. gehele of gedeeltelijke vernietiging van de documenten, voorwerpen,  substanties, materialen of elektronische bestanden die op onrechtmatige  wijze het bedrijfsgeheim bevatten of de gehele of gedeeltelijke overhandiging daarvan aan de houder van het bedrijfsgeheim.

Is snelheid geboden? Span een kort geding aan

Wanneer je grote haast hebt om de schending van een bedrijfsgeheim tegen te gaan, kun je ook naar de voorzieningenrechter stappen en een kort geding aanspannen. Bovendien kun je maatregelen nemen en beslag laten leggen op goederen die zijn geproduceerd met gebruikmaking van de geheime kennis en know-how.

Denk je dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van jouw bedrijfsgeheim? Neem snel contact op met één van onze intellectueel eigendom advocaten.

Speciale procedure voorkomt dat bedrijfsgeheimen openbaar worden gemaakt

Wanneer je gaat procederen over bedrijfsgeheimen, dan ontkom je er niet aan dat je zult moeten uitleggen wat jouw geheime know-how inhoudt, hoe de tegenpartij deze van jou heeft verkregen en op welke manier de tegenpartij misbruik maakt van jouw bedrijfsgeheimen. Maar, liggen daarmee jouw bedrijfsgeheimen niet op straat? Is procederen over bedrijfsgeheimen niet automatisch ook het opgeven van bedrijfsgeheimen?

Nee, om dat te voorkomen heeft de wetgever het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast, speciaal voor het voeren van rechtszaken over bedrijfsgeheimen. Zo is er bepaald dat de tegenpartij nooit zelf jouw geheimen hoeft in te zien. De rechter kan een persoon benoemen die het geheim namens de tegenpartij mag inzien, zonder dat het geheim wordt verklapt. Jouw geheimen blijven op die manier beschermd, ook wanneer je een rechtszaak begint.

Gunstigere proceskostenvergoeding

In de meeste civiele zaken in Nederland wordt de in het ongelijk gestelde partij ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Echter, deze kosten worden door de rechter aan de hand van een tabel vastgesteld. Het zijn nooit de werkelijke kosten die je hebt gemaakt. Die zijn altijd hoger.

In zaken over intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, etc.) is dat anders: daarin wordt de verliezende partij veelal veroordeeld tot het betalen van alle werkelijk door jou gemaakte kosten. Dat is ook het geval in rechtszaken die over bedrijfsgeheimen gaan.

DOWNLOAD WHITEPAPER OVER INBREUK OP JOUW IE-RECHTEN

Wij hebben alle relevante informatie over inbreuk op IE-rechten voor jou samengevat in een handig whitepaper. Zo weet je na het lezen ervan welke soorten IE-rechten er zijn, wat jouw rechten zijn en hoe je snel en doeltreffend kunt optreden tegen inbreuk.

Meer informatie

onze intellectueel eigendom
advocaten staan voor je klaar!

Button LinksButton Links

misschien ook interessant voor jou