Het is van belang om bij het opstellen en sluiten van overeenkomsten, als ook bij het verzenden van aanmaningen en het starten van procedures, er altijd goed op te letten dat u de juiste tenaamstelling van een partij opneemt. Indien een onjuiste tenaamstelling van partijen is opgenomen en vervolgens deze onjuiste (wellicht niet bestaande) partij een procedure start of in een procedure wordt betrokken, kan deze fout u duur komen te staan.

Maar wat nu als een veroordelend vonnis is gesteld op naam van een niet bestaande vennootschap, kan dan worden geëxecuteerd?

Herstelmogelijkheid

Laat ik beginnen met uit te leggen dat er een mogelijkheid is om dergelijke vergissingen gedurende de procedure te herstellen. Dit herstel kan blijkens de rechtspraak enkel op het moment dat:

  • er sprake is van een vergissing en dat deze vergissing voor de gedaagde kenbaar was;
  • de gedaagde niet wordt benadeeld of in zijn verdediging wordt geschaad;
  • rectificatie tijdig plaatsvindt.

Fouten en vergissingen behoren geen fatale gevolgen te hebben, maar dan wel onder de voorwaarde dat de wederpartij door het herstel hiervan niet onredelijk in haar belangen wordt geschaad. Verder moet zoveel mogelijk worden beslist tussen de werkelijk belanghebbende partijen ter zake van de rechtsbetrekking die in geschil is.

Niet bestaande rechtspersoon in vonnis: executie mogelijk?

Terug naar de vraag of een curator tot executie van het vonnis op een niet bestaande rechtspersoon mag overgaan?
Ja, er wordt vanuit gegaan dat een rechter de gedingstukken verbeterd kan lezen, en dat dat zelfs nog achteraf kan in een executiegeschil. De maatstaf die daarbij dient te worden gehanteerd is of de wederpartij heeft begrepen (of had moeten begrijpen) welke de juiste naam was. Het is daarbij van belang dat met de onjuiste aanduiding (zowel in het vonnis als in het exploot tot aanzegging van de executie) voor de wederpartij in redelijkheid geen twijfel heeft kunnen bestaan omtrent de juiste materiële procespartij.

Foutieve naam procespartij

n een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had een schuldeiser goederen geleverd aan een partij. Deze partij liet na om de facturen aan schuldeiser te voldoen, ook nadat een vaststellingsovereenkomst tussen partijen was gesloten. Schuldeiser startte een procedure en verkreeg een veroordelend vonnis. Nadat het veroordelend vonnis was gewezen, bleek dat de naam van de schuldeiser gedurende de gehele procedure consequent fout was geschreven: de genoemde partij in de procedure en dus in het vonnis bestond niet.
De schuldeiser was inmiddels gefailleerd en de curator legde driemaal beslag op basis van het veroordelend vonnis. De wederpartij vorderde vervolgens in kort geding opheffing van het gelegde beslag en het staken van verdere executiemaatregelen. Dit werd toegewezen.
De curator laat het er niet bij zitten en bestrijdt die beslissing in hoger beroep.

Geen executie mogelijk: curator moet beslagen opheffen

De curator van schuldeiser (die onjuist werd aangeduid in de procedure, vonnis en exploot tot aanzegging van de executie) stelde dat de wederpartij wist dan wel had moeten begrijpen dat de failliete schuldeiser altijd de partij was die daadwerkelijk werd bedoeld.

Het hof dacht hier anders over. Zij achtte het van belang dat in alle overgelegde stukken van voor en tijdens de procedure de juiste naam van schuldeiser niet voorkwam. Ook nadat het veroordelend vonnis was gewezen en schuldeiser bekend was met de onjuiste aanduiding van schuldeiser in de processtukken en het vonnis, hebben de schuldeiser, noch haar advocaat, noch de curator actie ondernomen om de tenaamstelling van schuldeiser in het vonnis te herstellen of op een andere manier een titel tegen de wederpartij te verkrijgen.

Het hof ging dan ook niet mee in de stelling van de curator en bekrachtigde het vonnis van de voorzieningenrechter met als gevolg dat de curator de gelegde beslagen moet opheffen en verdere executiemaatregelen dient te staken.

Let op juiste tenaamstelling van partijen

et bij het opstellen en sluiten van overeenkomsten, als ook bij het verzenden van aanmaningen en het starten van procedures er altijd op dat u de juiste tenaamstelling van een partij opneemt. Raadpleeg (zekerheidshalve) het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hieromtrent. Hiermee voorkomt u dat op een later moment onduidelijkheid kan ontstaan over wie uw contractspartij is en een vergissing hersteld dient te worden, dan wel (in een geval als het onderhavige) een veroordelend vonnis niet geëxecuteerd kan worden.

Uitspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:9531