Op 26 juni 2017 moet de Europese Richtlijn 2015/849 in onze Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn. Men wil hiermee het gebruik/misbruik voorkomen van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Hiertoe is op 31 maart jl. een concept wetsvoorstel met betrekking tot registratie van uiteindelijk belanghebbenden ter consultatie ingediend.

Voorgesteld wordt dat ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) hun gegevens moeten registreren in een centraal register. In Nederland: het handelsregister. Dankzij inzage in die UBO-informatie in het handelsregister kan men in het handelsverkeer beter geïnformeerd besluiten met wie -uiteindelijk- zaken wordt gedaan, of niet.

Wie zijn UBO’s en voor wie geldt de registratieplicht?

Blijkens het wetsvoorstel is een UBO: de natuurlijke persoon die die uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of een rechtspersoon ter zake een belang van ten minste 25%.

De registratieplicht gaat gelden voor:

  1. Besloten- en naamloze vennootschappen;
  2. Stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (en die zonder, voor zover in het handelsregister geregistreerd) en rederijen;
  3. Maatschappen, vof’s, cv’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen;
  4. Europees economische samenwerkingsverbanden, Europese naamloze vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen.

Degene aan wie de onderneming toebehoort of ieder van de bestuurders van voormelde entiteiten zijn verplicht tot het doen van de inschrijving van de UBO-informatie of -als die er niet zijn- degene(n) die belast is/zijn met de dagelijkse leiding.
Ondernemingen die op het moment van inwerkingtreding van de wet al zijn ingeschreven in het handelsregister moeten binnen 18 maanden na inwerkingtreding aan de UBO-registratieplicht voldoen.

Wat is zichtbaar en wat wordt er geregistreerd?

Geregistreerd en zichtbaar voor iedereen:

  • naam,
  • geboortemaand en –jaar,
  • nationaliteit,
  • woonstaat en
  • aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang, onderverdeeld in bandbreedtes van 25, 50, 75 en 100%.

Uitzonderingen op de toegang tot alle of gedeeltelijke UBO-informatie veronderstellen uitzonderlijke omstandigheden per geval. Hierbij wordt gedacht aan -maar moet nog uitgewerkt worden- gevallen waarin een UBO door het openbaar beschikbaar maken van diens gegevens, blootgesteld wordt aan het risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie.

Hoogste tijd voor de UBO-registratieplicht

Uit de Panama Papers is intussen wel gebleken dat ook behoorlijk wat Nederlanders aan het zicht onttrokken wilden worden met behulp van vennootschappen in Panama en de Seychellen. Evident is dat het in binnen- en buitenland steeds lastiger wordt om ‘minder zichtbaar’ te zijn.

Meer weten over de UBO-registratieplicht?

Het concept wetsvoorstel loopt tot 28 april 2017. Zodra ik meer weet, informeer ik u over de UBO-registratieplicht. Heeft u in de tussentijd vragen, neem gerust contact op met mij of een van mijn ondernemingsrechtcollega’s.