In de eerder verschenen artikelen van 17 maart 2020 en 24 maart 2020 schreven wij al over de noodsteun die de overheid biedt aan ondernemers die getroffen zijn of worden door de coronacrisis. Inmiddels heeft de overheid in een brief van 24 april 2020 aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis aangekondigd. In onderstaand artikel praten wij u bij over deze aanvullende fiscale maatregelen.  

Verlaging gebruikelijk loon

Natuurlijke personen die een aanmerkelijk belang hebben in een vennootschap (aanmerkelijkbelanghouders) en tevens voor deze vennootschap arbeid verrichten, moeten op basis van de wet ten minste belasting betalen over een wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning. Dit wordt ook wel het ‘gebruikelijk loon’ genoemd. Ook als de onderneming minder of geen omzet creëert, moeten deze aanmerkelijkbelanghouders over het gebruikelijke loon belasting betalen. Door de grote omzetverliezen vanwege de coronacrisis acht de overheid het noodzakelijk om het gebruikelijke loon te verlagen. Zo geldt voor aanmerkelijkbelanghouders die te maken krijgen met een omzetdaling door de coronacrisis dat zij uit mogen gaan van een lager – evenredig aan de omzetdaling – gebruikelijk loon en dus minder belasting hoeven te betalen.  

Versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben ten aanzien van hun inkomstenbelasting recht op diverse soorten ondernemersaftrek als zij voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat een ondernemer ten minste 1.225 uren per kalenderjaar (te weten 23,5 uur per week) besteed aan (de werkzaamheden voor) de onderneming. De overheid verwacht dat sommige ondernemers dit urencriterium door de coronacrisis niet zullen halen, met als gevolg dat zij het recht op de diverse soorten ondernemersaftrek verliezen. De overheid acht het verliezen van de ondernemingsaftrek, enkel als gevolg van de coronacrisis, onwenselijk en onrechtvaardig en komt dan ook met een versoepeling van het urencriterium. De overheid gaat er ten aanzien van ondernemers die normaliter voldoen aan het urencriterium van uit dat zij, ook in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, ten minste 24 uur per week aan (werkzaamheden voor) de onderneming hebben besteed, ongeacht of deze ondernemers het aantal uren daadwerkelijk hebben gehaald. 

Mogelijkheid fiscale coronareserve

Daarnaast kunnen ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting hun verliezen over 2020 eerder gaan verrekenen. Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen een verlies verrekenen met de winst uit voorgaand jaar, met als gevolg dat ondernemingen een deel van de vennootschapsbelasting die zij over voorgaand jaar hebben betaald (of nog moeten betalen) op een later moment terugkrijgen. Hierdoor wordt de liquiditeitspositie van deze bedrijven verbeterd. Deze verrekening vindt echter – normaliter – pas plaats bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat pas begin 2021 is. De overheid acht het in het kader van de coronacrisis wenselijk dat ondernemingen eerder over deze liquiditeiten kunnen beschikken en maakt het mogelijk om het te verwachten verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis als ‘coronareserve’ (alvast) te verrekenen met de winst over 2019. Het bedrag aan ‘coronareserve’ mag niet hoger zijn dan de winst over 2019. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt door het aanvragen van een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019. 

Uitstel DGA-taks

Per 1 januari 2022 zou het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ in werking treden. Dit wetsvoorstel heeftt als doel het verminderen van belastinguitstel en maakt het belasten van een lening en/of schuld van meer dan € 500.000  van de DGA’s aan de eigen vennootschap mogelijk. Met het oog op deze inwerkingtreding per 1 januari 2022, is het voorspelbaar dat DGA’s hun schulden – zoveel mogelijk - boven de € 500.000  willen aflossen naar ten minste de vastgestelde € 500.000. Door de coronacrisis kan het zijn dat dit aflossen moeizamer gaat. In dat kader geeft de overheid aan het redelijk te vinden om de DGA’s tegemoet te komen en de inwerkingtreding met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2023. Hierdoor hebben DGA’s de mogelijkheid om tot 31 december 2023 (eerste peildatum) te anticiperen op het wetsvoorstel en hun schulden – indien gewenst – af te lossen.  

Tijdelijk uitstel hypotheekbelasting eigen woning

Ook wordt het voor particulieren tijdelijk mogelijk om, in overleg met hun bank, de betaling van de hypotheekaflossing en rente uit te stellen. De betaling van de hypotheekaflossing en de rente wordt maximaal 6 maanden (gedeeltelijk of volledig) uitgesteld en moet later alsnog worden voldaan. Voor het behoud van het recht op fiscale aftrek van rente en kosten voor eigenwoningschulden worden de uitgestelde betalingen van de hypotheekaflossing en rente uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek. 

Vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor uw onderneming?

Om onze klanten zo goed mogelijk bij te staan, proberen we niet alleen op juridisch vlak te helpen, maar ook op financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal vlak. Heeft u als gevolg van de coronacrisis te kampen met financiële problemen en vraagt u zich af hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Neem dan contact op met mij of onze Coronavirus Helpdesk. Wij helpen u graag verder.