MENU
Pachtnormen 2021

Pachtnormen 2021: betaalt u als pachter de juiste pachtprijs?
17-06-2021

Als u landbouwgrond, een agrarisch bedrijfsgebouw of agrarische woning pacht, dan betaalt u daar jaarlijks een pachtprijs voor aan de verpachter. Voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter, voor teeltpacht en pacht van geringe oppervlakte, gelden maximale pachtprijzen.   

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanaf 1 juli van het betreffende jaar gelden van rechtswege deze door de minister vastgestelde maximale pachtprijzen. Pachter en verpachter moeten daarom jaarlijks de nieuwe pachtprijs berekenen voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. De gewijzigde pachtprijs behoeft niet door de Grondkamer te worden getoetst.

Het is dus belangrijk dat u als pachter jaarlijks controleert of de verpachter u niet een te hoge pachtprijs in rekening brengt.
De verpachter kan helemaal of deels afzien van een verhoging van de pachtprijs. Dit moet hij schriftelijk mededelen aan u als pachter.

Pachtprijzen voor akkerbouwland, grasland en los tuinland

Op basis van het Pachtprijzenbesluit is Nederland ingedeeld in 14 pachtprijsgebieden voor los akkerbouw- en grasland en in twee gebieden voor tuinland. Deze indeling is noodzakelijk omdat de opbrengsten van grond verschillen per gebied. Per gebied worden twee normen vastgesteld namelijk:

  • De “regionorm” die als maximale pachtprijs geldt voor pachtovereenkomsten die zijn gesloten op of na 1 september 2007;
  • Het “veranderpercentage” dat geldt voor de pachtprijsaanpassing van pachtovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 september 2007. 

De minister heeft bekend gemaakt aan de Tweede Kamer dat de pachtnormen 2021 voor los bouw- en grasland in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager zijn dan de pachtnormen 2020. In het pachtprijs gebied Veenkoloniën en Oldambt is met 14 % de daling het grootst. In de overige zes van de veertien pachtprijsgebieden stijgen de pachtnormen. In de pachtprijsgebieden Zuidwestelijk akkerbouwgebieden en IJsselmeerpolders is de stijging het grootst, met respectievelijk 25 % en 16 %.

De pachtnormen 2021 voor los tuinland zijn voor het gebied “Westelijk Holland” (merendeel bestaande uit bloembollenbedrijven, dit gebied is exclusief het gebied Boskoop en Rijneveld) uitgekomen op € 4.496,- euro per hectare. Dit is een stijging van 24 % ten opzichte van 2020. In het gebied “Rest van Nederland” (merendeel bestaande uit boomkwekerijen) is de pachtnorm met 14 % toegenomen naar € 3.024, -.

Pachtprijzen agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen 

Net als de pachtprijzen voor akkerbouwland, grasland en tuinland, stelt de minister ook jaarlijks de maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vast. De maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen is afhankelijk van het bedrijfstype (akkerbouw, melkvee of overige) waarvoor de gebouwen worden gebruikt en de doelmatigheid (van nieuw t/m slecht) van de gebouwen.

De minister maakte bekend dat per 1 juli 2020 de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 2,44 % ten opzichte van het jaar 2020. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over 2016-2020. 

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 0 %. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007 wordt verhoogd met 1,3 %. Dit is het inflatiepercentage over 2020.

Wilt u weten of en op welke manier de pachtnormen 2021 op uw pachtsituatie van toepassing zijn?

Check onderstaande tabellen of neem contact met mij op voor advies over de pachtprijzen 2021 of het pachtrecht in het algemeen.

Tabel 1 Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland

Tabel 2 Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinzand

Westelijk Holland: exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.

Tabel 3 Hoogst toelaatbare pachtprijs (euro per hectare) bedrijfsgebouwen naar aard van het bedrijf

Bron van de tabellen 1 t/m 3: Wageningen Economic Research, Rapport 2021-045

© 2022 RWV