In het erfrecht is de vereffenaar de persoon die belast is met de afwikkeling van een nalatenschap. De vereffenaar beheert de bezittingen van de nalatenschap, int vorderingen en betaalt eventuele schulden. Hierbij behartigt hij de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers. Een belangrijk verschil tussen een executeur en een vereffenaar is dat de eerste door de erflater in een testament wordt benoemd. De vereffenaar wordt meestal door de rechtbank benoemd, maar het kunnen ook erfgenamen zijn die een erfenis beneficiair hebben aanvaard. Alleen een door de rechtbank benoemde vereffenaar heeft recht op loon. De kosten van vereffening komen voor rekening van de nalatenschap.