Als uitgangspunt geldt immers dat gezamenlijk gezag van de ouders in het belang is van het kind. De rechter zal in principe het verzoek slechts afwijzen als: 

  1. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of;
  2. afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Ieder kind heeft recht op contact met beide ouders. Dat staat los van hoe het gezag geregeld is. Ook een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind, heeft wel recht op en de verplichting tot omgang met het kind. Afspraken over hoe de zorg voor de kinderen geregeld wordt na het uit elkaar gaan kunnen vastgelegd worden in een ouderschapsplan. Als partijen hierover van mening verschillen, kan de rechter worden ingeschakeld. 

Gezag en omgang na beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap

Gedurende een huwelijk hebben ouders automatisch samen het ouderlijk gezag over hun kinderen. Na de scheiding blijft het gezamenlijk gezag in principe voortbestaan. Voor uit een samenleving geboren kind moet het gezamenlijk gezag apart geregeld worden. Je bent en blijft immers samen de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en verzorging van een kind. Gezamenlijk gezag houdt in dat je samen de verantwoordelijkheid draagt voor de opvoeding en verzorging van je kind. Je moet hierover ook met elkaar overleggen als je uit elkaar bent. Wat jullie hierover afspreken kun je vastleggen in een ouderschapsplan. Onze familierechtadvocaten kunnen je als ouders hierin begeleiden. 

Als je een onoverbrugbaar meningsverschil hebt over de invulling van het gezag en omgang, kan bemiddeling door of een uitspraak van de rechter worden verzocht. Ook daarbij kunnen onze echtscheidingsadvocaten je bijstaan.

Kind heeft ook recht op omgang

De ouder met gezag heeft hoe dan ook recht op contact met het kind. Andersom heeft het kind natuurlijk ook recht op omgang met zijn beide ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem of haar staat. Ook de niet met het gezag belaste ouder en de niet juridische vader die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, heeft derhalve in principe recht op- en de verplichting tot omgang met het kind.

Vaststellen omgangsregeling

Elk van de ouders, of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, kan de rechter verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen.

De rechter ontzegt het recht op omgang slechts bij aanwezigheid van één van de limitatief in de wet opgesomde situaties, te weten: 

  • als omgang een ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of;
  • als de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of;
  • als het kind dat 12 jaar of ouder is bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen de omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat, heeft doen blijken, of
  • als omgang anderszins in strijd is met de zwaarwegende belangen van het kind.

Family life biedt uitkomst voor de (groot)ouders zonder gezag

Een ouder zonder gezag heeft recht op omgang als er sprake is van een nauwe persoonlijke band met het kind. In de termen van het Europese hof heet dit family life. Er is doorgaans al sprake van family life tussen een kind en de biologische ouder als deze aanwezig is geweest bij de geboorte van het kind en daarna op zijn minst serieuze pogingen heeft gedaan om contact te houden met het kind. Als er sprake is van family life kan de ouder zonder gezag dus een verzoek doen om een omgangsregeling vast te stellen. In sommige gevallen komen ook grootouders op basis van family life een recht op omgang toe.

mediation iets voor jou?

De familierechtadvocaten van RWV Advocaten zijn warm voorstander van mediation en helpen je dan ook graag via die weg bij het herstellen van het vertrouwen over en weer (indien nodig) en het tot stand brengen van een regeling waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. De belangen van de betrokken kinderen staan altijd voorop, maar ook wordt natuurlijk gekeken naar wat praktisch is voor jullie als ouders.

Lukt het niet om afspraken te maken via mediation of anderszins, dan kan via een procedure bij de rechtbank een regeling verzocht worden. Dit kan ook als een bestaande regeling gewijzigd moet worden in verband met veranderde omstandigheden.

Welke weg ook bewandeld moet worden, onze familierechtadvocaten kunnen je voorzien van deskundige juridische ondersteuning.

misschien ook interessant voor jou