Erkenning kind door vader

Om aanspraak te kunnen maken op jouw rechten als vader, is allereerst van belang dat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie. Ook als je niet de biologische vader bent van een kind, kan je een kind als het jouwe erkennen. Buiten het huwelijk kan een kind op drie manieren een juridische vader krijgen, namelijk door:

 1. erkenning van het vaderschap,
 2. gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, en
 3. adoptie.
Ook als je niet de biologische vader bent van een kind, kan je een kind als het jouwe erkennen.

Erkenning van het vaderschap is in principe een vrijwillige handeling. Voor erkenning is toestemming van de moeder vereist. Als de moeder die niet wil geven, kun je als vader aan de rechter vragen hem vervangende toestemming te verlenen om tot erkenning over te gaan. Om van de rechter toestemming te krijgen tot erkenning van een kind moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. je mag een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan met de moeder van het kind;
 2. je bent minstens 16 jaar oud;
 3. je hebt toestemming van de moeder als het kind nog geen 16 jaar oud is;
 4. je hebt toestemming van het te erkennen kind van 12 jaar of ouder;
 5. het te erkennen kind heeft nog geen twee juridische ouders.

Bij betwisting door de moeder van het vaderschap, kun je als vader ook vragen om vaststelling van jouw vaderschap middels een DNA-test. Het DNA van het kind en jouw DNA wordt via een rechtsgeldige DNA-test vergeleken met elkaar. Uit het DNA onderzoek moet vervolgens blijken dat jij de biologische vader van het kind bent.

Erkenning kind door moeder

Andersom is het natuurlijk ook mogelijk dat je als moeder de familiebanden graag wilt vastleggen en dat de vader weigert zijn kind te erkennen. In dit geval kun je als moeder de rechter verzoeken om vaststelling van het vaderschap. Als de man niet mee werkt, kan de rechtbank daar de gevolgen aan verbinden die zij wenst. Als de rechtbank vaststelt dat de man de vader is, dan is daarmee het (juridisch) vaderschap vastgesteld. Jouw verzoek dient binnen vijf jaren na de geboorte van je kind ingediend te worden.

Als de identiteit van de vader later bekend wordt of zijn verblijfplaats onbekend is, dan kan het verzoek worden ingediend binnen vijf jaar nadat je bekend bent met de identiteit en verblijfplaats van de vader. Als het kind 16 jaar of ouder is, dan is de moeder niet langer bevoegd het verzoek in te dienen.

Erkenning kind door vader én moeder

Wanneer jullie beiden tot erkenning van het vaderschap besluiten, dan is de gang van zaken eenvoudig en kosteloos. Bij de burgerlijke stand kan een erkenningsakte worden opgemaakt. Pas op het moment van erkenning ontstaat een familierechtelijke betrekking tot de vader en het kind.

Gevolgen van erkenning

Welke gevolgen heeft de vaststelling van de erkenning van een kind?

 • Tussen het kind en de vader ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking);
 • Op de geboorteakte van het kind komt de vermelding van de vader te staan;
 • Het kind kan de achternaam van de vader krijgen;
 • Als juridisch ouder heeft de vader het recht op omgang met het kind en informatie over het kind via de andere ouder;
 • het kind en de vader worden elkaars wettelijke erfgenamen;
 • de vader moet het kind financieel onderhouden (kinderalimentatie) totdat het 21 jaar wordt.

De vaststelling van het vaderschap heeft niet tot gevolg dat de vader ook direct het gezag over het kind heeft. 

Ontkenning vaderschap

Ontkenning van het vaderschap is ook mogelijk. Het kan voorkomen dat je als man op grond van de wet wordt beschouwd als de juridische vader van een kind, terwijl je biologisch de vader niet bent. Zowel de wettige vader, de moeder, als het minderjarige kind heeft de mogelijkheid om bij de rechter het vaderschap van een man te ontkennen. Hiervoor gelden strikte termijnen. De enige grond voor ontkenning van het vaderschap is gelegen in het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is.

waarom onze advocaten familierecht inschakelen?

Bij elk van deze procedures is juridische bijstand onontbeerlijk, zeker ook gezien de termijnen die de wet stelt. Onze advocaten familierecht kunnen je adviseren, begeleiden en waar nodig voor je procederen in zaken omtrent het vaderschap.  

misschien ook interessant voor jou